Zbiorcza informacja o rozpatrzonych petycjach kierowanych do Rady Powiatu Łosickiego w roku 2018.

    Działając na podstawie art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2018 r., poz. 870) informuję, że w roku 2018 do Rady Powiatu Łosickiego nie wpłynęła żadna petycja.

Przewodniczący Rady Powiatu Łosickiego
(-) Marek Gromadzki

Informacja na temat rozpatrywanych petycji kierowanych do Rady Powiatu Łosickiego w roku 2019

Lp.

1

Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje (*)

CASUS NOSTER Kancelaria Radcy Prawnego Konrad Cezary Łakomy

Skan petycji

1.2019

Przedmiot petycji

wprowadzenie w Starostwie Powiatowym w Łosicach „Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów”

Data złożenia petycji

01-08-2019

Przewidywany termin załatwienia sprawy

zgodnie z art. 15 ust. 1 o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

Zasięgane opinie

Zgodnie z § 34 ust. 3 pkt. 2 Przewodniczący rady przekazał petycję do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Informacja o sposobie załatwienia petycji

Informacja o sposobie załatwienia petycji
Uchwała Nr XVI/67/2019 z 27.09.2019 r.

(*) w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach