Wzory wniosków, umów, ofert i sprawozdań

Od 3 września 2016 roku obowiązuje nowe Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. (Dz. U. poz. 1300) dotyczące nowych wzorów wniosków o dotacje dla NGO na realizację zadań publicznych, umowy dotacyjnej i sprawozdania z wykonania zadania.

Tym samym uchylone zostało Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. 2011 nr 6 poz. 25).

Poniżej wzór oferty i sprawozdania, które będą obowiązywały w Otwartych Konkursach Ofert.