Plan pracy UTW im. TON w Łosicach na rok 2017 oraz budżet UTW im. TON na rok 2017

        UTW im. TON w Łosicach planuje prowadzić w roku 2017 prace i zajęcia w ramach II i  III Semestru.

  W ramach bieżącej działalności prowadzono następujące działania:

I)             Otwarte wykłady o różnej ważnej tematyce – wybranej przez słuchaczy – raz w miesiącu w Semestrach  II i III. Będą one ustalane na bieżąco z Radą Programową; Będą to:

- prelekcja podróżnika  Stefana Czernieckiego;

- wykład dr Adama Końcy – spec medycyny sportowej, poety , redaktora,samorządowca

-prelekcja przedstawiciela „Nasze apteki”  i dr Ortopedy;

- Prezentacja i autorski program Barbary Wachowicz;

- Wykład Prof. z UP-H W Siedlcach –„ Ciekawe i pożyteczne hodowle i uprawy”;

- XII Podlaskie Spotkania Historyczno – Regionalne – „Gwary na Podlasiu;(dr G. Welik, Sławomir Kordaczuk;  Alina Maciejewska i inni)

II)         Regularnie będą się odbywały się:

a)         Kursy komputerowe ( podstawowe i dla zaawansowanych) – łącznie 6 grup -35 osób;

b)         Kurs języka angielskiego;

c)         Zajęcia „pilates” i ruchowo – taneczne ( aerobic, itp.);

d)         Zajęcia nauki śpiewu i  chór;

e)         Zajęcia artystyczne  (decoupages i dekoratorstwo);

f)          Zajęcia i marsze „Nordic Walking”  ( udział w rajdach i zawodach);

g)         Zajęcia kulinarne,

h)         Będzie specjalistyczny kurs komputrowy  prowadzony przez specjalistów  z MCKiOS   dla słuchaczy 65 +;

i)   24.04 – Siedlce – uroczysta inauguracja wspólnego Projektu;

j)  20.06 – Łosice – uroczyste zakończenie semestru – prezentacje Grup, zabawa,degustacje

III)        Będą też bardzo ciekawe zajęcia i spotkania , ze znaczącym udziałem słuchaczy:

a)            Zajęcia medyczno – profilaktyczne  w Collegium MAZOVIA – Siedlce;

b)            Rajdy (piesze, rowerowe i „Nordic Walking”);

c)             c)  Wycieczka 3- dniowa do Małopolski i Krakowa  i  ew. dalsze wycieczki 1 dniowe po  naszych okolicach;           

d)             d) Kulig „Nad  Bugiem” ( 14.02.17);

e)   Ognisko wspólne integracyjne  na „Tatarskiej Górze” ;     

        f)  Wyjazdy do teatru i na występy artystyczne w CKiSz w Siedlcach:

       g) Udział i uświetnienie wielu naszych lokalnych  uroczystości narodowych i regionalnych;

       h)  Udział w wieczorach „Pieśni patriotycznych’ – Jeziory 24 - 25.06 i Łosice – 11.11.16;

 i) Udział w spotkaniu opłatkowym –I.2017;

  j)Spotkania integracyjne  i wspólne spacery nad Zalewem Łosickim - kontynuacja;

 k )Udział w pięknych uroczystościach patriotycznych upamiętniających ważne rocznice ;

  l)    Udział w XII Podlaskich Spotkaniach Historycznych „Gwary językowe na Podlasiu”;

  ł)  Udział w spotkaniach, występach artystycznych i projekcjach filmów w ŁDK Łosice;

   m)     Wystawy, ekspozycje, prezentacje – udział i pomoc organizacyjna;

   n)      Współpraca z lokalnymi mediami, promocja działalności!

Cały czas  będzie nadal prowadzona jest piękna Kronika „ Uniwersytet III Wieku im. Tajnej Organizacji Nauczycielskiej w Łosicach”. Czyni to i będzie czynić nadal  pani J. Kluj. Pomagają  jej inni słuchacze/

Informacje i ogłoszenia zamieszczamy na własnej stronie internetowej UTW – będą też zamieszczane na stronach Partnerów.Będziemy tworzyć i uzupełniać bogatą, dobrą  dokumentację fotograficzną. Będzie też  nadal porządnie  prowadzona, uporządkowana dokumentacja papierowa oraz dokumentacja  finansowa zgodnie z obowiązującymi przepisami.

   Zrealizujemy i prawidłowo rozliczymy nasz wspólny Projekt – UTW z Siedlec, Zbuczyna, Sokołowa Podl., Łosic i Mordów( odpowiedzialni Ewa Jarocka, Marian Czmoch, Stefan Szańkowski i Marianna Demianiuk).W konkursie otrzymaliśmy dofinansowanie w wys. Ok. 37 000 zł – do wybranych zajęć wg wymogów konkursu –można będzie za 9000 zł kupić wyposażenie i materiały. Wszystkie faktury i rozliczenia prowadzi Fundacja.

  W związku z tym w okresie 1.04 – 1.11 – nie będzie żadnych dodatkowych opłat za wszystkie nasze zajęcia ( zawieszenie)

W imieniu Zarządu UTW im. TON w Łosicach

 

Prezes Zarządu UTW im. TON

Stefan Szańkowski

Łosice, 29 marca 2017 r. 


Wnioski z Walnego Zgromadzenia UTW ( Uniwersytetu Trzeciego Wieku)

  1. Osoby nie należące do UTW mogą uczestniczyć w zajęciach pod warunkiem uiszczenia pełnej odpłatności.
  2. W przypadku rezygnacji z przynależności do UTW słuchacz musi oddać legitymację i złożyć rezygnację na piśmie.
  3. Na zakończenie roku akademickiego należy podać listę słuchaczy opłacających czesne.
  4. Praca w stowarzyszeniu jest formą wolontariatu, godząc się na sprawowanie funkcji należy być dyspozycyjnym.
  5. Powołać sekcję klubu brydżowego.
  6. Przeznaczyć 250 zł na Rajd Nadbużański.
  7. Utworzyć zakładkę UTW przy stronie internetowej Starostwa.
  8. W związku z realizacją projektu wszystkie opłaty na zajęciach warsztatowych są odwołane od 01.04.17 r. do 30.11.17 r.

Sprawozdanie Zarządu UTW im. TON z realizacji planu pracy z UTW im. TON w Łosicach za rok 2016 (Semestr O i I)

   Stowarzyszenie „ Uniwersytet Trzeciego Wieku im. Tajnej Organizacji Nauczycielskiej w Łosicach zostało zarejestrowane w końcu września 2015 roku. Przeprowadziliśmy nabory słuchaczy w ostatnim kwartale 2015 r.  i faktyczne zajęcia rozpoczęły się od II. 2016 r.

   Przypominam skład władz stowarzyszenia  (zarejestrowane przez KRS);

Zarząd UTW im. TON:

1)    Stefan Szańkowski – Prezes Zarządu;

2)    Jadwiga Michaluk – Wiceprezes;

3)    Jadwiga Parafiańczuk – Sekretarz  ( rezygnacja z funkcji 15.11.2016) – Członek Zarządu;

4)    Marianna Demianiuk – Skarbnik;

5)    Marian Czmoch – od 11.I.2017 – Sekretarz;

6)    Teresa Kosmala – Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna:

1)    Wanda Frączek – przew.;

2)    Krzysztof Dziołak ;

3)    Barbara Wawryniuk

Rada Programowa ( od 15.11.2016 r do połączenia z Radą Słuchaczy):

1)    Marian Czmoch;

2)    Wanda Frączek;

3)    Krzysztof Dziołak;

4)    Patryk Klauziński – delegat Burmistrza;

5)    Grzegorz Dołęgowski – ŁDK;

Wspierający

  1. Prof.  dr hab., Tamara Zacharuk  Rektor UPH w Siedlcach;

Prof. dr hab. Bożena Piehowicz – Rektor Collegium MAZOVIA w Siedlcach

 

Rada Słuchaczy( od 15.11.2016 r  połączona z Radą Programową):

1)    Ryszard Zieliński – przewodniczący ( rezygnacja IX.2016 r.);

2)    Urszula Guz - ( rezygnacja IX.2016 r.);

3)    Andrzej Zając – przewodniczący od X.2016 r.;

4)    Jadwiga Kluj;

5)    Jadwiga Świderska;

6)    Janina Tobota;

7)     Jerzy Tchórzewski;

8)    Anna Jurzyk;

9)    Irena Lipińska;

10)   Stanisław Lipiński;

 

 

SPRAWOZDANIE

W trakcie I naboru do UTW zgłosiło się ponad 80 osób. Składki w ustalonej wysokości opłaciło pierwotnie 50 osób , potem dalsze kilka osób). Odbyły się 2 zebrania organizacyjne. Powołano Radę słuchaczy, przyjęto program zajęć na Semestr „0”. Ustalono czytelne zasady opłatności za zajęcia dodatkowe i specjalne.

      Zarząd UTW spotkał się z naszymi Partnerami. Przyjęto zasady użyczania sal, wstępu  i wsparcia w określonych przedsięwzięciach. Partnerstwo w działaniach „ Uniwersytet III Wieku im. Tajnej Organizacji Nauczycielskiej w Łosicach” przyjęli: 1) Miasto i Gmina Łosice; 2) powiat łosicki; 3) Łosicki Dom Kultury; 4) TPZŁ; Wspierającymi są siedleckie uczelnie: 5) UP-H w Siedlcach; 6) Collegium MAZOVIA w Siedlcach. Nawiązano współpracę z kilkoma łosickimi organizacjami pozarządowymi. W roku 2016 przygotowano 2 wnioski  o dofinansowanie ze środków krajowych określonych (ASOS i MNiSW) – dotyczy to opracowanych Projektów konkursowych – niestety wtedy nie uzyskały one akceptacji w konkursie. Podpisano jedynie umowę z CENTRUM WOLONTARIATU w Warszawie – i zrealizowano niewielki Program Partnerski.

    W końcu 2016 r. złożyliśmy konkretny Program Partnerski (dotyczy 5 UTW - koordynator p. Ewa Jarocka z Mordów) i ten Projekt przeszedł i uzyskał dofinansowanie – będzie realizowany w 2017 r.

  W ramach bieżącej działalności prowadzono następujące działania:

I)             Otwarte wykłady o różnej ważnej tematyce – wybranej przez słuchaczy – raz w miesiącu w Semestrach 0 i I. Były one prowadzone przez:

a)    Sławomira Kordaczuka –z Muzeum Regionalnego;

b)    Prof. dr hab. Barbarę Gąsiorowską – Prorektora UPH w Siedlcach;

c)    Dr Andrzeja Mudera – kardiologa z WSzS S-ka zoo w Siedlcach;

d)    dr A. Maciejewską z UPH Siedlce;

e)    Prof. dr hab. Bożenę Piehowicz i współpracowników z Collegium MAZOVIA;

f)     Red. Jerzego Dąbrowskiego – podróżnika i historyka z Warszawy;

g)    Pszczelarzy z Łepek Starych;

h)    Wykładowców Konferencji dot. działalności „Cichociemnych na ZŁ”;

II)        Regularnie odbywały się:

a)    Kursy komputerowe ( podstawowe i dla zaawansowanych) – łącznie 5 grup ;

b)    Kurs języka angielskiego;

c)    Zajęcia „pilates” i ruchowo – taneczne ( aerobic, itp.);

d)    Zajęcia nauki śpiewu i  chór;

e)    Zajęcia artystyczne  (decoupages i dekoratorstwo);

f)     Zajęcia i marsze „Nordic Walking”  ( udział w rajdach i zawodach);

g)    Zajęcia kulinarne.

III)       Były też bardzo ciekawe , za znaczącym udziałem słuchaczy:

a)    Zajęcia medyczno – profilaktyczne  w Collegium MAZOVIA – Siedlce;

b)    Zajęcia praktyczne i wspólne ognisko w Pasiece – Łepki Stare - VI. 2016;

c)    Wyjazd i spotkanie integracyjne z organizacjami Sarnackimi w Mierzwicach (IX.2016);;

d)    Rajdy (piesze, rowerowe i „Nordic Walking”);

e)    Rajd Niepodległości – 14.11.2016 r,

f)     Wycieczka 3- dniowa na Mazury  i  wycieczki krótkie  po naszym obszarze – Podlasiu;

g)    Zwiedzanie Muzeum W. Kosieradzkiego i ognisko na „Tatarskiej Górze” –X.16;

h)    Wyjazdy do teatru i na występy artystyczne w CKiSz w Siedlcach:

i)      Udział i uświetnienie wielu uroczystości narodowych i regionalnych;

j)      Udział w wieczorach „Pieśni patriotycznych’ – Jeziory 25.06 i Łosice – 11.11.16;

k)    Spotkania opłatkowe – I.2016;

l)      Spotkania integracyjne  i wspólne spacery nad Zalewem Łosickim;

m)  Udział w pięknych uroczystościach patriotycznych upamiętniających „Zrzut Cichociemnych na Ziemi Łosickiej” w Łepkach Starych – 29.09.16;

n)    Udział w XI Podlaskich Spotkaniach Historycznych - upamiętniających „Zrzut Cichociemnych na Ziemi Łosickiej” – 29.09.2016 r.;

  • o)    Udział w spotkaniach, występach artystycznych i projekcjach filmów w ŁDK Łosice;

p)    Wystawy, ekspozycje, prezentacje – udział i pomoc organizacyjna;

q)    Współpraca z lokalnymi mediami, promocja działalności!

 Cały czas prowadzona jest piękna Kronika „ Uniwersytet III Wieku im. Tajnej Organizacji Nauczycielskiej w Łosicach”. Czyni to pani J. Kluj. Pomagają inni słuchacze/ Informacje i ogłoszenia zamieszczamy na zakładce strony internetowej TPZŁ.

   Mamy bardzo bogatą dokumentację fotograficzną. Jest też uporządkowana dokumentacja papierowa. Przez 7 miesięcy pracowała u nas stażystka Aneta Żuk. Wszyscy członkowie władz i Rada pracują nieodpłatnie , jako wolontariusze.

Stowarzyszenie UTW im. TON  ma swój znak rozpoznawczy – LOGO. Został też opracowany wzór legitymacji ( wręczono słuchaczom)

  P. M. Demianiuk świetnie i skrupulatnie prowadzi dokumentację finansową (przedstawi odrębne sprawozdanie).

   Ja osobiście i Zarząd UTW – składamy gorące podziękowania naszym darczyńcom ( p. J. Zawadzkiemu, G. Chotnickiemu, p. Burmistrzowi M i G Łosice, Starostwu Powiatowemu, BS Łosice i ŁDK, Infocentrum Łosice i innym –te dane zawarto w sprawozdaniu finansowym) - za wsparcie i przekazane nam darowizny.

  Naszym władzom Zarządowi, Komisji Rewizyjnej i Radzie Programowej dziękuję za zaangażowanie, inicjatywy i pracę na rzecz UTW.

   Wszystko, co zrobiliśmy przedkładam państwu pod ocenę krytyczną Komisji Rewizyjnej i całego gremium Walnego Zgromadzenia Członków UTW im. TON w Łosicach.

 

W imieniu Zarządu UTW im. TON w Łosicach

 

Prezes Zarządu UTW im. TON

 

Stefan Szańkowski

 

Łosice, 29 marca 2017 r.

Załączniki:

1)    Sprawozdanie z wykonania budżetu w roku  2016 - UTW im. TON w Łosicach ( p. M. Demianiuk);

2)    Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ( p. W. Frączek);

3)    Uchwała WZCz UTW im. TON o przyznaniu nagrody / zwrot kosztów/ p. M. Demianiuk w wys. 600,00 zł ( Zarząd, S, Szańkowski);

4)    Plan Pracy na rok 2017 UTW im TON w Łosicach.

5)    Uchwały programowe WZCz UTW im. TON w Łosicach (wg Komisji Uchwał i Wniosków).


ZAPROSZENIE

Zgodnie z postanowieniami Statutu Uniwersytetu III Wieku im . Tajnej Organizacji Nauczycielskiej w Łosicach Zarząd naszego Stowarzyszenia uchwałą  nr 1/11/2016 r z dnia 08 listopada 2016 roku

z w o ł u j e

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW Uniwersytetu III Wieku im . Tajnej Organizacji Nauczycielskiej w Łosicach ,Które odbędzie się w dniu 15 lutego 2017 r. / środa/ o godz. 15.00 w Sali Konferencyjnej Transgranicznego Centrum Współpracy Polsko – Ukraińsko - Białoruskiej    w Łosicach przy ul. B. Joselewicza 13– I termin. W przypadku niespełnienia warunków statutowych umożliwiających odbycie Zgromadzenia w I terminie – przewiduje się zwołanie go w II terminie w tej samej  Sali Konferencyjnej TCWPUB w tym samym dniu  o godz. 15.30

  Przewidywany porządek Walnego Zgromadzenia Członków TPZŁ:

1.         Otwarcie – Prezes Zarządu Stefan Szańkowski;

2.         Sprawy organizacyjne:

a)         Stwierdzenie quorum,

b)         Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia i Sekretarza,

c)         Wybór  Komisji Uchwał i Wniosków i Komisji Skrutacyjnej - Wyborczej,

d)         Przyjęcie porządku obrad,

3.         Wystąpienia gości.

4.         Sprawozdanie Prezesa Zarządu UTW z działalności w roku 2015/16;

5.         Sprawozdanie finansowe – Skarbnik Zarządu UTW;

6.         Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej UTW – Przewodnicząca Komisji ;

7.         Dyskusja nad przedłożonymi sprawozdaniami;

8.         Udzielenie absolutorium Zarządowi ;

9.          Wybory władz Uniwersytetu III Wieku im . Tajnej Organizacji Nauczycielskiej w Łosicach:

               a) zgłaszanie kandydatów do Zarządu UTW;

               b) prezentacja kandydatów;

               c) głosowanie;

                d) ogłoszenie wyników wyborów Zarządu;

                e) zgłaszanie kandydatów do Komisji Rewizyjnej;

               b) prezentacja kandydatów;

               c) głosowanie;

                d) ogłoszenie wyników wyborów Komisji Rewizyjnej;

 

10. Przerwa (  w międzyczasie - ukonstytuowanie  się Zarządu i Komisji Rewizyjnej UTW);

11. D.c,- wybory:

               a)zgłaszanie kandydatów do Rady Programowej UTW;

               b) prezentacja kandydatów;

               c) głosowanie;

                d) ogłoszenie wyników wyborów Rady Programowej;

12.   Wystąpienie  Prezesa Zarządu Uniwersytetu III Wieku im . Tajnej Organizacji Nauczycielskiej w Łosicach;

13.       Plan pracy Uniwersytetu III Wieku im . Tajnej Organizacji Nauczycielskiej w Łosicach na rok 2017 – semestr II i III;

14.       Dyskusja nad programem działania UTW  i projektami zgłoszonych uchwał;

15.       Głosowania  wniosków i  przyjęcie uchwał ;

16.       Sprawy różne i wolne wnioski;

13.       Podsumowanie;

14.       Zamknięcie obrad.

SERDECZNIE  ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W OBRADACH WALNEGO ZGROMADZENIA!!!

Uwaga! Składki członkowskie przyjmuje Skarbnik UTW im.TON – pani Maria Demianiuk –                tel. 699 25 40. Prosimy o kontakt z nami Pocztą elektroniczną - mailto:  tpzl. onet.pl