OGŁOSZENIE

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej
i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

mieszczą się w Starostwie Powiatowym w Łosicach,

ul. Narutowicza 6, I piętro, pok. nr 35,
telefon 83/357 19 35

  

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się wg kolejności zgłoszeń po umówieniu terminu wizyty. Zgłoszeń należy dokonywać : 

1. telefonicznie pod numerem 83/ 357 19 44 lub 83/ 357 19 29

  • od poniedziałku do piątku w godzinach 730 – 1530 

2. lub e-mail : radapowiatu@losice.pl lub pomocprawna@losice.pl

3. lub przez stronę https://np.ms.gov.plNieodpłatne poradnictwo obywatelskie :

Styczeń 2021 r.

- 15 styczeń (piątek), godz. 1300 - 1700
- 20 styczeń (środa), godz. 800 - 1200
- 21 styczeń (czwartek), godz.800 - 1200

Luty 2021 r.

- 1 luty (poniedziałek), godz.1300 - 1700 
- 26 luty (piątek), godz. 1300 - 1700 

Marzec 2021 r.

- 8 marzec (poniedziałek), godz.1300 - 1700 
- 26 marzec (piątek), godz. 1300 - 1700   

Kwiecień 2021 r.

- 9 kwiecień (piątek), godz.1300 - 1700 
- 13 kwiecień (wtorek), godz. 1300 - 1700

Maj 2021 r.

- 21 maj (piątek), godz.1300 - 1700 
- 31 maj (poniedziałek), godz. 1300 - 1700

Czerwiec 2021 r.
- 2 czerwca (środa), godz.800 - 1200
- 7 czerwca (poniedziałek), godz.1300 - 1700,
- 25 czerwca (piątek),godz.1300 - 1700

Lipiec 2021 r.
- 7 lipca (środa), godz.8.00 - 12.00
- 30 lipca (piątek), godz.13.
00 - 17.00

Sierpień 2021 r.
- 2 sierpnia (poniedziałek), godz.1300  - 1700 
- 9 sierpnia (poniedziałek), godz.13.00 - 17.00

Wrzesień 2021 r.
- 7 września (wtorek), 1300 - 1700 
- 8 września (środa), godz.800  - 1200

Październik 2021 r.
- 6 października (środa), godz.8.00 -12.00
- 29 października (piątek), godz.13.00 -17.00

Listopad 2021 r.
- 8 listopada (poniedziałek), godz.13.00 -17.00
- 24 listopada (środa), godz.8.00 -12.00PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

W STAROSTWIE MIESZCZĄ SIĘ DWA PUNKTY UDZIELANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ ORAZ NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ, NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO I NIEODPŁATNEJ EDUKACJI PRAWNEJ 

Starostwo Powiatowe w Łosicach

ul. Narutowicza 6

pok. nr 35

 

PODSTAWOWE INFORMACJE

 

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

1.  Poinformowanie osoby fizycznej, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym.

2. Wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego.

3. Sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym.

3a. Nieodpłatną mediację.

4. Sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

 

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje :

1. Działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

2.  Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację.

Edukacja prawna obejmuje

1. Działania edukacyjne zmierzające do zwiększenia świadomości prawnej społeczeństwa, dotyczące w szczególności upowszechniania wiedzy o:

1) prawach i obowiązkach obywatelskich;

2) działalności krajowych i międzynarodowych organów ochrony prawnej;

3) mediacji oraz sposobach polubownego rozwiązywania sporów;

4) możliwościach udziału obywateli w konsultacjach publicznych oraz procesie stanowienia prawa;

5) dostępie do nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

2.  Zadania, o których mowa w/w mogą być realizowane w formach, które w szczególności polegają na opracowaniu informatorów i poradników, prowadzeniu otwartych wykładów i warsztatów oraz rozpowszechnianiu informacji za pośrednictwem środków masowego przekazu i innych zwyczajowo przyjętych form komunikacji, w tym prowadzeniu kampanii społecznych.

Nieodpłatna mediacja obejmuje:

1) poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających;

2) przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji;

3) przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej;

4) przeprowadzenie mediacji;

5) udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku.

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osoba korzystająca z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej dodatkowo składa oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Nieodpłatna pomoc prawna dla osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą

Nieodpłatna pomoc prawna udzielana osobom fizycznym prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającym innych osób w ciągu ostatniego roku jest pomocą de minimis. Podlega zatem regulacjom przewidzianym w ustawie z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 708).

Podmiot ubiegający się o pomoc – przed udzieleniem pomocy – przedstawia:

1. wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis i zaświadczenia o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych, albo:

-        oświadczenia o wielkości tej pomocy otrzymanej w tym okresie,

-        oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie, 

2. informacje niezbędne do udzielenia pomocy, określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz.U. 2010 Nr 53, poz. 311), dotyczące w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis.

Wzór oświadczenia beneficjenta pomocy de minimis o otrzymaniu lub nieotrzymaniu w ciągu bieżącego roku oraz dwóch poprzedzających go lat podatkowych pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie. 

UWAGA!

Osoby ze znaczną niepełnosprawnością ruchową oraz osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą uzyskać usługi poradnicze za pośrednictwem telefonu lub za pomocą innych środków porozumiewania się na odległość, a także poza punktem, pod warunkiem wcześniejszego telefonicznego lub mailowego zgłoszenia potrzeby takiej formy pomocy.

Tel. 83/357 19 44 lub 83/357 19 29,

e-mail: radapowiatu@losice.pl lub pomocprawna@losice.pl.