PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

 

Starostwo Powiatowe w Łosicach

ul. Narutowicza 6

pok. nr 35

 

PODSTAWOWE INFORMACJE

 

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA OBEJMUJE

1) poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach lub

2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub

3) udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym, lub

4) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym”.

 

Zakres darmowej pomocy prawnej obejmuje wszelkie czynności związane

z przedsądowym etapem pomocy prawnej.

 

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA NIE OBEJMUJE SPRAW:

1) podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;

2) z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;

3) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności”.

 

ZAKRES PRAWA KTÓREGO DOTYCZY NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

·prawo pracy,

·przygotowanie do rozpoczęcia działalności gospodarczej,

·prawo cywilne,

·prawo karne,

·prawo administracyjne,

·prawo ubezpieczeń społecznych,

·prawo rodzinne,

·prawo podatkowe z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,

·w zakresie związanym z ciążą i urodzeniem dziecka, w szczególności praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych (kobiety w ciąży).

 

OSOBY UPRAWNIONE

    Od 1 stycznia 2019 roku, zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U z 2017 r. poz. 2030 z późn. zm.) z usług w zakresie niedpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego będzie mogła skorzystać każda osoba fizyczna, która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej.