XX Sesja Rady Powiatu Łosickiego IV Kadencji

2012-05-22 (14:00)

Sesja odbędzie się 22 maja 2012 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łosicach, ul. Narutowicza 6.

 

Porządek obrad:

 

1.Otwarcie.

2. Sprawy organizacyjne :  

1) stwierdzenie quorum,

2) przedstawienie porządku obrad,

3) przyjęcie protokołu z ostatniej sesji rady.  

3. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu Powiatu z działalności Zarządu  

    w okresie między posiedzeniami zwyczajnymi.  

4. Interpelacje i zapytania radnych.

5. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

6. Podjęcie uchwał :

1) w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/113/2011 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 5 października 2001 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Łosickiego, 

2) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łosicach,

3) w sprawie zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łosicach,

4) w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/107/12 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozkładania na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty w pieczy zastępczej, 

5) w sprawie zmian budżetu powiatu na 2012 r.,

6) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 – 2023,

7. Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2011 dla powiatu łosickiego, 

8. Ocena bezpieczeństwa zdrowotnego powiatu łosickiego za 2011 r.

9. Sprawy różne i wolne wnioski.

10. Zamknięcie obrad.Wróć