Obwieszczenie

2016-05-12 09:02

                                                                                                             Łosice, dnia 11.05.2016 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

            Na podstawie art. 33 ust. 1 oraz art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353) w związku z przedstawieniem raportu o oddziaływaniu na środowisko,

 

Starosta Powiatu Łosickiego

 

            Informuje o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na ,,scaleniu i zagospodarowaniu poscaleniowym gruntów wsi Hołowczyce (gmina Sarnaki, powiat łosicki) na wniosek właścicieli gruntów.

            Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia jest Starosta Powiatu Łosickiego.

            Organami biorącymi udział w przeprowadzonej ocenie oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko są: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Państwowy Inspektor Sanitarny w Warszawie.

            W związku z powyższym Starosta Powiatu Łosickiego informuje o możliwości zapoznania się z przedłożonym Raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko złożonym przy piśmie znak: GKN.6382.1.2015 z dnia 09.05.2016 r. oraz składania przez wszystkich zainteresowanych uwag i wniosków odnośnie planowanego przedsięwzięcia.

            Uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie mogą być składane w terminie 21 dni od daty podania obwieszczenia do publicznej wiadomości, umieszczenia na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu oraz na stronie internetowej www. e-bip.pl /start/37 (do dnia 20.06.2016 r.)  w Urzędzie Starostwa Powiatowego w Łosicach, pokój nr 38 w godzinach urzędowania od 7.30 – 15.30.

            Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 35 wyżej cytowanej ustawy – uwagi lub wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu, pozostają bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków wniesionych w wyznaczonym 21-dniowym terminie jest Starosta Powiatu Łosickiego.

 

             Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Łosicach www.powiat.losice.pl i Biuletynie Informacji Publicznej www.e-bip.pl/start/37 oraz poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Starostwa Powiatowego w Łosicach, ul. Narutowicza 6, 08 – 200 Łosice.

 

 

                                                                                               Starosta

                                                                                        Powiatu Łosickiego

                                                                                          Czesław Giziński

 

 

Wróć