Skrzynka z amunicją w Szydłówce

2016-05-17 08:04

             W dniu 10 maja 2016 r. mieszkaniec miejscowości Szydłówka, gmina Olszanka zgłosił telefonicznie do dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Łosicach, że podczas prowadzenia prac ziemnych na swojej posesji odnalazł w ziemi skrzynkę metalową z amunicja pochodzącą prawdopodobnie z czasów II wojny światowej.

            Dyżurny KP Policji w Łosicach niezwłocznie zadysponował policyjnych pirotechników z KP Policji w Łosicach oraz Podinspektora ds. obronnych, Obrony Cywilnej Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Łosicach w celu zabezpieczenia miejsca odnalezionych niebezpiecznych przedmiotów pochodzenia wojskowego przed dostępem osób postronnych.

            Podczas oględzin miejsca prowadzonych prac ziemnych stwierdzono, że odnaleziona skrzynka amunicyjna stanowiła wyposażenie niemieckiego karabinu maszynowego. Skrzynka zawierała: amunicję zataśmowaną karabinową i pistoletową.

            Amunicja produkcji niemieckiej (1939 rok produkcji) i rosyjskiej (1944 rok produkcji) znajduje się w różnym stanie technicznym od sprawnej technicznie po destrukt (całkowicie skorodowane łuski) oraz 1 szt. zapalnika do granatu ręcznego produkcji radzieckiej.

            Teren prowadzonych prac ziemnych sprawdzono za pomocą wykrywacza przedmiotów metalowych, nie stwierdzając w ziemi żadnych niebezpiecznych przedmiotów co uniemożliwiło dalsze kontunuowanie prac budowlanych.

            Amunicja została zabezpieczona przed dostępem osób postronnych do czasu przyjazdu 17 Patrolu Rozminowania z 1 Brygady Pancernej w Wesołej w celu dokonania utylizacji na poligonie wojskowym.

            Chodź od czasów zakończenia II wojny światowej minęło już 71 lat corocznie na terenie kraju od niewypałów i niewybuchów giną lub zostają kalekami ludzie w tym dzieci.

Przypominamy, że w przypadku znalezienia przedmiotów, niekiedy bliżej nam nieznanych lub mających znamiona uzbrojenia wojskowego należy zachować szczególne środki bezpieczeństwa.

Niewłaściwe postępowanie z znalezionym niewypałem lub niewybuchem może doprowadzić do wielu niepotrzebnych nieszczęść, a nawet śmierci.

Należy mieć świadomość, że materiał wybuchowy stosowany w technice wojskowej w praktyce jest całkowicie odporny na działanie wszelkiego rodzaju warunki atmosferyczne i niezależnie od daty produkcji zachowuje swe właściwości wybuchowe.

 

            Przypominamy o zasadach, które należy bezwzględnie przestrzegać

 

Znalezionych niewypałów i niewybuchów kategorycznie nie wolno podnosić, odkopywać, przenosić, wrzucać do ogniska ani do miejsc takich jak stawy, głębokie rowy.

            Za przedmioty wybuchowe uważa się wszelkiego rodzaju przedmioty pochodzenia wojskowego, które ze względu na swe właściwości wybuchowe grożą niebezpieczeństwem przy niewłaściwym obchodzeniu się z nimi (ruszanie, rozkręcanie, rzucanie itp. )

Są to w szczególności:

- zapalniki,

- pociski,

- bomby lotnicze,

- naboje artyleryjskie i karabinowe,

- pancerzownice,

- granaty,

- miny wszelkich typów,

- ładunki materiałów wybuchowych,

- złom metalowy zawierający resztki materiałów wybuchowych.

            Za przedmioty niebezpieczne uważa się wszelkiego rodzaju urządzenia (materiały pochodzenia wojskowego, przemysłowego lub innego), które mając właściwe pochodzenie łatwopalne, żrące, trujące, grożą niebezpieczeństwem przy manipulowaniu lub zetknięciu się z powietrzem albo wysoką temperaturą.

            Zaliczyć do nich można: płyn łatwopalny, żrący i trujący, zawartość butli stalowych, dużych opakowań aerozolowych, gaśnic, resztki rozmaitych substancji w aparaturze laboratoryjnej itp.

            W przypadku znalezienia niewypału, niewybuchu lub przedmiotu niebezpiecznego na terenie powiatu Łosickiego należy niezwłocznie powiadomić policję, ewentualnie urząd gminy lub Starostwo Powiatowe – komórkę organizacyjną Urzędu ds. obronnych, obrony cywilnej i zarzadzania kryzysowego.

Policja lub terenowe organy administracji samorządowej po przyjęciu zgłoszenia o znalezieniu przedmiotu wybuchowego i niebezpiecznego od ludności, instytucji, podmiotów gospodarczych zabezpieczają miejsce znalezienia lub przedmiotu przed dostępem osób postronnych do czasu przyjazdu specjalistycznych zespołów pirotechników policji czy wojska.

            W strukturach policji funkcjonują na szczeblu Powiatowych i Miejskich Komend Policji Nieetatowe patrole rozpoznania minersko – pirotechnicznego i etatowi pirotechnicy w Samodzielnych Pododdziałach Antyterrorystycznych na szczeblu Komend Wojewódzkich Policji.

W strukturach Sił Zbrojnych RP funkcjonuje 39 Patrol Rozminowania i 2 grupy płetwonurków – minerów w Marynarce Wojennej RP ,strona http://archiwalny.mon.gov.pl/pl/strona/371/PG_273

Patrole Rozminowania WP wszelkie zgłoszenia realizuje niezwłocznie, nie później niż w ciągu trzech dni od daty otrzymania zgłoszenia.

            Zgłoszenie pilne realizuje natychmiast tzn. nie później niż w ciągu doby!

            Za pilne zgłoszenia należy uważać takie, które donoszą o wykryciu przedmiotów wybuchowych lub niebezpiecznych wszędzie tam, gdzie stwarzają one szczególne niebezpieczeństwo dla ludności powodują wstrzymanie pracy, nauki, itp.

            Jednocześnie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 21 maja 1999r. z późn zm. o broni i amunicji posiadanie, kolekcjonowanie broni i amunicji bez stosownych zezwoleń jest karalne.

            Zgodnie z Art. 263 § 2 Kodeksu Karnego, Dz. U z 1997 nr. 88 poz. 553 „Kto bez wymaganego zezwolenia posiada broń palną lub amunicję, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat”.

Wróć