NABÓR NA BEZPŁATNE MIEJSCA NA STUDIA W POLSKO - JAPOŃSKIEJ WYŻSZEJ SZKOLE TECHNIK KOMPUTEROWYCH W WARSZAWIE

2010-04-06 15:14

     Informujemy, że Zarząd Województwa Mazowieckiego na podstawie porozumienia z Polsko-Japońską Wyższą Szkołą Technik Komputerowych w Warszawie może przyznać trzem absolwentom szkół ponadgimnazjalnych zamieszkałym na terenie województwa mazowieckiego, bezpłatne miejsca na studiach stacjonarnych I stopnia na kierunkach Informatyka lub Zarządzanie Informacją w Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych w Warszawie.

O bezpłatne miejsca ubiegać się mogą uczniowie, którzy spełniają następujące kryteria:

1) ukończyli szkołę ponadgimnazjalną i zamieszkują na terenie województwa mazowieckiego w miejscowości do 20 tysięcy mieszkańców;
2) aktualnie nie są studentami Polsko-Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych w Warszawie.
3) uzyskali średnią ocen za ostatni rok nauki nie niższą niż 4,3 lub nie niższą niż 4, 0 w przypadku laureatów olimpiad lub konkursów informatycznych ogólnokrajowych oraz
4) uzyskali średnią ocen nie niższą niż 4,5 z przedmiotów: informatyka/technologia informacyjna i matematyka;
5) otrzymali rekomendację szkoły ponadgimnazjalnej, którą ukończyli;
6) pochodzą z rodzin, w których dochód brutto na osobę nie przekracza miesięcznego minimalnego wynagrodzenia za pracę ( 1.317 zł)Zgłoszenia należy przysyłać w terminie do 31 maja 2010r. na adres: Departament Edukacji Publicznej i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie ul. Skoczylasa 4, 03-472 Warszawa


Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

1) wykaz ocen uzyskanych przez ucznia na koniec ostatniego roku nauki wystawiony przez szkołę lub kserokopię świadectwa dojrzałości
2) życiorys
3) list motywacyjny
4) kserokopię ewentualnych dyplomów z olimpiad oraz konkursów informatycznych ogólnokrajowych
5) rekomendację wystawioną przez szkołę ponadgimnazjalną
6) dokumenty za poprzedni rok kalendarzowy potwierdzające trudną sytuację materialną ( kserokopie zeznań podatkowych, zaświadczenia z zakładu pracy lub z Urzędu Pracy)


UWAGA! Warunkiem przyjęcia na studia jest uzyskanie świadectwa dojrzałości

Bliższych informacji na temat rekrutacji udziela pracownik Departamentu Edukacji Publicznej i Sportu, Emilia Banach - tel. (022) 59 79 418, e-mail: e.banach@mazovia.pl

Szczegółowe informacje również dostępne są pod adresem: www.mazovia.pl

Wróć