Decyzja dotycząca działki 171, we wsi Krzywośnity gmina Huszlew

2016-03-30 07:57

STAROSTA ŁOSICKI                                                                               Łosice dn.27.03.2016 r.

GKN.6873.8 .2016

 

D e c y z j a

            Na podst.art.8 ust.1 ustawy z dn.29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz.U. nr 28 poz.169 z późn.zm) i art. 104 Kodeksu postępo-wania administracyjnego (jt.Dz.U. z 2013 r. poz.267)  na wniosek Wójta Gminy Huszlew

o r z e k a m

że nieruchomość gruntowa, oznaczona  w  ewidencji gruntów i budynków wsi Krzywośnity gmina Huszlew numerem działki 171  o pow.0,4851 ha  stanowi mienie gromadzkie wsi Krzywośnity.

U z a s a d n i e n i e

            Nieruchomość gruntowa  wymieniona w sentencji została utworzona w wyniku scalenia gruntów wsi Liwki i Krzywośnity zatwierdzonego orzeczeniem Wojewódzkiej Komisji Ziemskiej w Lublinie z dn.26 września 1935 r. Została wydzielona z przeznaczeniem pod „plac szkolny wsi Krzywośnity” . Zapis powyższy widnieje w dokumentach archiwalnych przechowywanych w archiwum Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Łosicach.           W ewidencji gruntów wsi Krzywośnity , założonej w 1963 r., cała nieruchomość została wykazana jako „Grunty o nieustalonym właścicielu” co jest zapisem błędnym w świetle przywołanych wyżej dokumentów.

 Grunty użyteczności publicznej, wydzielone w wyniku scalenia, stają się          ”mieniem gromadzkim” w rozumieniu art.15 ust.3 ustawy z dn.23 marca 1933 r. o częściowej zmianie  ustroju samorządu terytorialnego (Dz.U nr 35 poz.294 ze zm) oraz późniejszych uregulowań (np. art.79 ust.2 ustawy z dn.25 stycznia 1958 r. o radach narodowych- Dz.U nr 5 poz.16)  operujących pojęciem „mienia gromadzkiego”.  Zasadność uznania gruntów użyteczności publicznej za mienie gromadzkie   została obszernie uzasadniona w Orzeczeniu Sądu Najwyższego z dn.4 stycznia 1962 r. w sprawie ICR 1139/61 (OSNC 1963/1/21), który w sentencji stwierdził „Grunty przeznaczone w toku postępowania scaleniowego na cele użyteczności publicznej nie stanowią wspólnoty gruntowej, lecz stały się mieniem gromadzkim w rozumieniu art.15 ust.3 ustawy z dn.23 marca 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorialnego (Dz.U nr 35 poz.294 z późn.zm)…”

 

Zgodnie z art.8 ust.6 przywołanej w osnowie ustawy, decyzję niniejszą podaje się do wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości oraz ogłasza wywieszając na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Huszlewie i w Starostwie Powiatowym w Łosicach na okres 14 dni, a także zamieszcza się w Biuletynie Informacji

 

 

 Publicznej gminy i powiatu oraz w prasie lokalnej. Po tym terminie uważa się ją za doręczoną wszystkim zainteresowanym.

Od  decyzji niniejszej służy odwołanie, które składa się za moim pośrednictwem  do  Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach w terminie 14 dni liczonym od następnego dnia po zakończeniu terminu ogłoszenia.-

 

                                                                                                  S T A R O S T A

                                                                                             mgr inż. Czesław Giziński

Wróć