Ogłoszenie

2010-03-30 08:20

O G Ł O S Z E N I E


Zgodnie z art.49 i art.61 § 1 i § 4- KPA jednolity tekst - /Dz. U. z 2000r. Nr 98 Poz.1071, ze zmianami/ Starosta Powiatu Łosickiego, Referat Architektury i Budownictwaz a w i a d a m i a
p r z e z    o b w i e s z c z e n i e

że w dniu 19.02.2010r. zostało wszczęte na wniosek Miasta i Gminy Łosice ul. Piłsudskiego 6, 08-200 Łosice postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia na przebudowę dróg gminnych w msc. Łosice ul. Cicha i ul. Miła, na działkach oznaczonych nr ewid. 3662, 3663, 3661.
               W związku z powyższym informuję, że w ciągu 14 dni od dnia obwieszczenia niniejszego zawiadomienia można składać wnioski i wyjaśnienia oraz zapoznać się z dokumentacją przedmiotowej inwestycji w  Starostwie Powiatowym w Łosicach, ul. Piłsudskiego 6 , pokój 50  w godz. od 8.00-15.00, Tel. (083)357-26-29.

Wróć