Zawiadomienie o wszczęciu postępowania nr 8

2016-02-26 11:31

Łosice, dnia  25.02.2016 r.

 

GKN. 6873.8.2016

 

 

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu  postępowania

 

 

       Zgodnie z  art.  61  §  4   Kodeksu   postępowania  administracyjnego   zawiadamiam,  że  w  dniu  8 października 2015 r.  zostało  wszczęte   na  wniosek Wójta Gminy Huszlew  postępowanie  w  sprawie ustalenia stanu prawnego działki nr 171 o pow.0,4851 ha położonej w Krzywośnitach.

        Z dokumentacji archiwalnej dotyczącej scalenia gruntów z roku 1936 wynika, że są to grunty wydzielone w tym scaleniu z przeznaczeniem na plac szkolny. Takie pochodzenie gruntów kwalifikuje je do uznania za grunty użyteczności publicznej to jest mienie gromadzkie w myśl art.8 ust. 1 ustawy z dn.29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz.U nr 28 poz.169 z późn.zm.).

       W związku z  powyższym  informuję, że w terminie 7 dni od ogłoszenia niniejszego zawiadomienia, w Starostwie Powiatowym w Łosicach (pok.23) można zapoznać się ze zgromadzonymi dokumentami, złożyć wyjaśnia i uwagi, które mogą mieć wpływ na decyzję o uznaniu tej  działki za mienie gromadzkie.

 

Z up.Starosty

Walerian Chlebiński

Geodeta Powiatowy

Otrzymują:                                                                                              

1.Wójt Gminy Huszlew (celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń)                                   

2.Sołtys wsi Krzywośnity – do ogłoszenia w zwyczajowo przyjęty sposób

3. Strona internetowa Starostwa Łosickiego

4. Tablica ogłoszeń Starostwa

5. a/a

 

WC

Wróć