Zawiadomienie o wszczęciu postępowania nr 7

2016-02-24 14:36

Łosice, dnia  22.02.2016 r.

 

GKN. 6873.7.2016

 

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu  postępowania

 

 

         Zgodnie    z  art.  61  §  4   Kodeksu   postępowania  administracyjnego   zawiadamiam,  że  w   dniu  21.12.2015 r. zostało  wszczęte - na  wniosek Wójta Gminy Platerów - postępowanie  w  sprawie ustalenia  statusu prawnego działek  nr 1 o pow.0,04 ha i 175 o pow.19,77 ha  położonych w Nowodomkach.

Z dokumentacji ewidencji gruntów wynika, że grunty w/w należą do Wspólnoty wsi Nowodomki.

Położenie w/w działek jest zilustrowane na załączonym fragmencie mapy ewidencji gruntów wsi Nowodomki gm.Platerów.

       W związku  z  powyższym   informuję, że w terminie 14 dni od ogłoszenia niniejszego zawiadomienia, w Starostwie Powiatowym w Łosicach (pok.23) można zapoznać się ze zgromadzonymi dokumentami, złożyć wyjaśnia i uwagi, które mogą mieć wpływ na decyzję o uznaniu tej  nieruchomości za mienie gromadzkie .-

 

Z up.Starosty

Walerian Chlebiński

Geodeta Powiatowy

Otrzymują:                                                                                  

1.Wójt Gminy Platerów  (celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej na 14 dni)                                

2.Sołtys wsi Nowodomki – do upublicznienia w sposób przyjęty w tej wsi i zwrot po 14 dniach na adres tut. Starostwa z informacją o ogłoszeniu                         

3. Strona internetowa  i tabl .ogłoszeń Starostwa Łosickiego

4. a/a

 

   WC

Wróć