Zawiadomienie o wszczęciu postępowania nr 6

2016-02-24 14:08

Łosice, dnia  22.02.2016 r.

 

GKN. 6873.5.2016

 

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu  postępowania

 

 

         Zgodnie    z  art.  61  §  4   Kodeksu   postępowania  administracyjnego   zawiadamiam,  że  w dniu  21.12.2015 r. zostało  wszczęte - na  wniosek Wójta Gminy Platerów - postępowanie  w  sprawie ustalenia  statusu prawnego działek  nr 598 o pow.1,6710 ha, 942 o pow.0,2251 ha i 2183 o pow.0,8247 ha  położonych w Kisielewie

Z dokumentacji ewidencji gruntów wynika, że grunty w/w należą do Wspólnoty wsi Kisielew. Na podstawie zachowanych fragmentarycznych dokumentów archiwalnych z okresu międzywojennego ustalono, że wieś Kisielew była poddana scaleniu gruntów w r.1910. Nie można jednak na ich podstawie ustalić przeznaczenia w/w działek ustalonego w tym scaleniu.

Położenie w/w działek jest zilustrowane na załączonym fragmencie mapy ewidencji gruntów wsi Kisielew gm. Platerów.

     W związku  z  powyższym   informuję, że w terminie 14 dni od ogłoszenia niniejszego zawiadomienia, w Starostwie Powiatowym w Łosicach (pok.23) można zapoznać się ze zgromadzonymi dokumentami, złożyć wyjaśnia i uwagi, które mogą mieć wpływ na decyzję o uznaniu tej  nieruchomości za mienie gromadzkie .-

 

Z up.Starosty 

Walerian Chlebiński

Geodeta Powiatowy 

Otrzymują:                                                                                   

1.Wójt Gminy Platerów  (celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej na 14 dni)                                

2.Sołtys wsi Kisielew – do upublicznienia w sposób przyjęty w tej wsi i zwrot po 14 dniach na adres tut. Starostwa z informacją o ogłoszeniu                         

3. Strona internetowa  i tabl .ogłoszeń Starostwa Łosickiego

4. a/a

 

   WC

Wróć