Zawiadomienie o wszczęciu postępowania nr 5

2016-02-24 14:04

 Łosice, dnia  22.02.2016 r.

 

GKN. 6873.4.2016

 

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu  postępowania

 

 

         Zgodnie    z  art.  61  §  4   Kodeksu   postępowania  administracyjnego   zawiadamiam,  że  w   dniu  21.12.2015 r. zostało  wszczęte - na  wniosek Wójta Gminy Platerów - postępowanie  w  sprawie ustalenia statusu prawnego działek  nr 212 o pow.0,21 ha,256 o pow.0,52 ha i 319 o pow.0,20 ha, położonych w Hruszniewie.

Z zachowanej niekompletnej dokumentacji archiwalnej  dotyczącej scalenia gruntów z roku 1940  wynika, że są to grunty wydzielone w tym scaleniu z przeznaczeniem  „do wspólnego użytkowania”. Utworzenie tej nieruchomości w wyniku scalenia gruntów kwalifikuje ją do uznania za grunty użyteczności publicznej - to jest mienie gromadzkie w myśl art.8 ust. 1 ustawy z dn.29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz.U nr 28 poz.169 z późn.zm.).

 Położenie w/w działek jest zilustrowane na załączonym fragmencie mapy ewidencji gruntów wsi Hruszniew gm.Platerów.

       W związku  z  powyższym   informuję, że w terminie 14 dni od ogłoszenia niniejszego zawiadomienia, w Starostwie Powiatowym w Łosicach (pok.23) można zapoznać się ze zgromadzonymi dokumentami, złożyć wyjaśnia i uwagi, które mogą mieć wpływ na decyzję o uznaniu tej  nieruchomości za mienie gromadzkie .-

 

Z up.Starosty 

Walerian Chlebiński

Geodeta Powiatowy

Otrzymują:                                                                                  

1.Wójt Gminy Platerów  (celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej na 14 dni)                                

2.Sołtys wsi Hruszniew – do upublicznienia w sposób przyjęty w tej wsi i zwrot po 14 dniach na adres tut.Starostwa z informacją o ogłoszeniu                          

3. Strona internetowa  i tabl .ogłoszeń Starostwa Łosickiego

4. a/a

 

  WC

 

Wróć