Zawiadomienie o wszczęciu postępowania nr 4

2016-02-24 13:59

Łosice, dnia  18.02.2016 r.

 

GKN. 6873.1.2016

                                            

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu  postępowania

 

 

         Zgodnie    z  art.  61  §  4   Kodeksu   postępowania  administracyjnego   zawiadamiam,  że  w   dniu  21.12.2015 r. zostało  wszczęte - na  wniosek Wójta Gminy Platerów - postępowanie  w  sprawie ustalenia statusu prawnego działki  nr 880 o pow.0,0734 ha położonej w Falatyczach

Z dokumentacji archiwalnej dotyczącej scalenia gruntów z roku 1964  wynika, że są to grunty wydzielone w tym scaleniu z przeznaczeniem pod tereny komunikacyjne (drogi). Utworzenie tej działki w wyniku scalenia gruntów kwalifikuje ją do uznania za grunty użyteczności publicznej - to jest mienie gromadzkie w myśl art.8 ust. 1 ustawy z dn.29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz.U nr 28 poz.169 z późn.zm.).

       W związku  z  powyższym   informuję, że w terminie 14 dni od ogłoszenia niniejszego zawiadomienia, w Starostwie Powiatowym w Łosicach (pok.23) można zapoznać się ze zgromadzonymi dokumentami, złożyć wyjaśnia i uwagi, które mogą mieć wpływ na decyzję o uznaniu tej  nieruchomości za mienie gromadzkie .-

 

Z up.Starosty 

Walerian Chlebiński

Geodeta Powiatowy

Otrzymują:                                                                                   

1.Wójt Gminy Platerów  (celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej na 14 dni)                                

2.Sołtys wsi Falatycze – do upublicznienia w sposób przyjęty w Falatyczach zwrot po 14 dniach na adres tut.Starostwa z informacją o ogłoszeniu                          

3. Strona internetowa  i tabl .ogłoszeń Starostwa Łosickiego

4. a/a

 

   WC

Wróć