Zawiadomienie o wszczęciu postępowania nr 3

2016-02-24 13:50

Łosice, dnia  18.02.2016 r.

 

GKN. 6873.2.2016                                            

   

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu  postępowania

 

 

    Zgodnie    z  art.  61  §  4   Kodeksu   postępowania  administracyjnego   zawiadamiam,  że  w   dniu  21.12.2015 r. zostało  wszczęte - na  wniosek Wójta Gminy Platerów - postępowanie  w  sprawie ustalenia statusu prawnego działek  nr 196 o pow.0,26 ha,565 o pow.1,43 ha,566 o pow.1,20 ha, 567 o pow.0,26 ha i 568 o pow. 0,85 ha położonych w Czuchowie.

  Z dokumentacji archiwalnej (rejestr gruntów) dotyczącej scalenia gruntów z roku 1944  wynika, że są to grunty wydzielone w tym scaleniu z przeznaczeniem  „do wspólnego użytkowania”. W kolejności wymienionej wyżej odpowiednio: kopalnia żwiru, dom ludowy, kopalnia piasku, grzebowisko zwierząt, kopalnia piasku. Utworzenie tej nieruchomości w wyniku scalenia gruntów kwalifikuje ją do uznania za grunty użyteczności publicznej - to jest mienie gromadzkie w myśl art.8 ust. 1 ustawy z dn.29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz.U nr 28 poz.169 z późn.zm.).

 Położenie w/w działek jest zilustrowane na załączonym fragmencie mapy ewidencji gruntów wsi Czuchów gm.Platerów.

  W związku  z  powyższym   informuję, że w terminie 14 dni od ogłoszenia niniejszego zawiadomienia, w Starostwie Powiatowym w Łosicach (pok.23) można zapoznać się ze zgromadzonymi dokumentami, złożyć wyjaśnia i uwagi, które mogą mieć wpływ na decyzję o uznaniu tej  nieruchomości za mienie gromadzkie .-

 

 Z up.Starosty

Walerian Chlebiński

Geodeta Powiatowy

Otrzymują:                                                                                   

1.Wójt Gminy Platerów  (celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej na 14 dni)    

2.Sołtys wsi Czuchów – do upublicznienia w sposób przyjęty w tej wsi i zwrot po 14 dniach na adres tut. Starostwa z      informacją o ogłoszeniu                        

3. Strona internetowa  i tabl .ogłoszeń Starostwa Łosickiego

4. a/a

 

  WC

Wróć