Zawiadomienie o wszczęciu postępowania nr 1

2016-02-24 13:42

Łosice, dnia  18.02.2016 r.

 

GKN. 6873.3.2016

 

 

                                                            

 

 

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu  postępowania

 

 

         Zgodnie    z  art.  61  §  4   Kodeksu   postępowania  administracyjnego   zawiadamiam,  że  w   dniu  21.12.2015 r. zostało  wszczęte - na  wniosek Wójta Gminy Platerów - postępowanie  w  sprawie ustalenia statusu prawnego działek  nr 626 o pow.0,57 ha, 686 o pow.0,08 ha i 267 o pow.0,37 ha położonych w Chłopkowie.

Z dokumentacji archiwalnej dotyczącej scalenia gruntów z roku 1944  wynika, że działki nr 626 i 686 były wydzielone w tym scaleniu z przeznaczeniem – odpowiednio- pod  kopalnię żwiru i drogę, a więc tereny przeznaczone do wspólnego użytkowania. Utworzenie tej nieruchomości w wyniku scalenia gruntów kwalifikuje ją do uznania za grunty użyteczności publicznej - to jest mienie gromadzkie w myśl art.8 ust. 1 ustawy z dn.29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz.U nr 28 poz.169 z późn.zm.).

 Natomiast działka leśna nr 267 jest położona poza obszarem scalenia i może być uznana za wspólnotę gruntową.

 Położenie w/w działek jest zilustrowane na załączonym fragmencie mapy ewidencji gruntów wsi Chłopków gm.Platerów.

       W związku  z  powyższym   informuję, że w terminie 14 dni od ogłoszenia niniejszego zawiadomienia, w Starostwie Powiatowym w Łosicach (pok.23) można zapoznać się ze zgromadzonymi dokumentami, złożyć wyjaśnia i uwagi, które mogą mieć wpływ na decyzję o ustaleniu statusu prawnego w/w nieruchomości.-

 

  Z up.Starosty

  Walerian Chlebiński

Geodeta Powiatowy

Otrzymują:                                                                                             

1.Wójt Gminy Platerów  (celem wywieszenia na

    tablicy ogłoszeń i stronie internetowej na 14 dni)                        

2.Sołtys wsi Chłopków – do upublicznienia w sposób                          

    przyjęty w tej wsi i zwrot po 14 dniach na

    adres tut.Starostwa z informacją o ogłoszeniu                                 

      3. Strona internetowa  i tabl .ogłoszeń Starostwa Łosickiego

4. a/a

 

     WC

Wróć