Zarządzenie Nr 2/2016 Starosty Łosickiego z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie sposobu postępowania przy załatwianiu spraw z zakresu działalności lobbingowej

2016-01-28 14:36

 Zarządzenie Nr 2/2016

Starosty Łosickiego

z dnia 26 stycznia 2016 r.

w sprawie sposobu postępowania przy załatwianiu spraw

z zakresu działalności lobbingowej

 

Na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 9 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414 z późn. zm.) – zarządza się, co następuje:

§ 1

Określa się szczegółowy sposób postępowania pracowników Starostwa Powiatowego w Łosicach z podmiotami wykonującymi zawodową działalność lobbingową oraz z podmiotami wykonującymi bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej, w tym sposób dokumentowania podejmowanych kontaktów.

§ 2

Podmioty działające w związku z wykonywaną działalnością lobbingową w procesie stanowienia prawa mają dostęp do Starostwa Powiatowego w Łosicach w godzinach jego urzędowania.

§ 3

Koordynowanie czynności w zakresie działalności lobbingowej należy do zadań Samodzielnego Stanowiska do Spraw Kadr i Organizacji.

 

§ 4

Wystąpienia podmiotów, o których mowa w § 1, które kierowane są do Starostwa mogą mieć w szczególności formę:

1) wniosku o podjęcie określonej inicjatywy legislacyjnej;

2) propozycji rozwiązań prawnych zawierających symulacje skutków ich wdrożenia;

3) zgłoszenia zainteresowania pracami nad projektem uchwały lub zarządzenia;

4) propozycji spotkania w celu omówienia określonej kwestii uregulowanej prawnie lub wymagającej takiej regulacji.

 

§ 5

Po wpłynięciu wystąpienia od podmiotu, o którym mowa w § 1, Pracownik zatrudniony na Samodzielnym Stanowisku do Spraw Kadr  i Organizacji wykonuje następujące czynności:

1) rejestruje wystąpienie;

2) przyjmuje od podmiotu wykonującego zawodową działalność lobbingową zaświadczenie albo oświadczenie o wpisie do rejestru podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową wraz z pisemnym oświadczeniem zawierającym wskazanie podmiotów, na rzecz których wykonuje tę działalność;

3) sprawdza, czy podmiot, który wniósł wystąpienie jest wpisany do rejestru podmiotów wykonujących działalność lobbingową prowadzonego przez Ministra właściwego do spraw administracji publicznej. W przypadku, gdy wystąpienie pochodzi od podmiotu niewpisanego do rejestru, przedkłada Staroście projekt informacji o zaistniałym zdarzeniu do właściwego Ministra;

4) dokonuje weryfikacji wystąpienia z punktu widzenia właściwości Starostwa,
a w przypadku stwierdzenia braku właściwości, kieruje sprawę do organu właściwego, zawiadamiając jednocześnie wnoszącego wystąpienie;

5) przekazuje wystąpienie do załatwienia właściwej merytorycznie  komórce organizacyjnej Starostwa;

6) przekazuje niezwłocznie Pracownikowi do Spraw Promocji informację
o wystąpieniu podmiotu lobbingowego wraz ze wskazaniem oczekiwanego przez ten podmiot sposobu rozstrzygnięcia – w celu udostępnienia jej w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa.

§ 6

 

1. Kierownik Referatu lub Pracownik zatrudniony na samodzielnym stanowisku pracy, w zależności od przedmiotu wniesionego wystąpienia, przygotowuje na piśmie projekt odpowiedzi podmiotowi, który je wniósł, a w przypadku wystąpienia, o którym mowa w § 4 pkt 4 wyznacza termin spotkania.

2. Odpowiedzi, o których mowa w ust. 1 podpisuje Starosta.

3. Pracownik wskazany w ust. 1 przekazuje jeden egzemplarz odpowiedzi Pracownikowi wskazanemu w § 5.

4. Spotkania mogą odbywać się wyłącznie w siedzibie Starostwa. W spotkaniach powinny uczestniczyć co najmniej dwie osoby reprezentujące Starostwo.

5. Przebieg spotkania, o którym mowa w ust. 4 dokumentuje się w formie notatki służbowej, którą przekazuje się do wiadomości Staroście oraz w przypadku prowadzenia prac legislacyjnych nad projektem aktu normatywnego, załącza do akt danego projektu.

§ 7

1. Ewidencję wystąpień prowadzi Pracownik zatrudniony na Samodzielnym Stanowisku do Spraw Kadr  i Organizacji.

2. W ewidencji zamieszcza się:

1) datę wpływu wystąpienia do Starostwa;

2) dane podmiotu, który wniósł wystąpienie – w tym numer wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową, o ile podmiot jest wpisany do tego rejestru;

3) wskazanie podmiotów, na rzecz których wykonywana jest działalność lobbingowa;

4) określenie przedmiotu wystąpienia, w tym postulowanych w nim rozwiązań; 5) wskazanie właściwej komórki organizacyjnej Starostwa lub jednostki organizacyjnej, której przekazano wystąpienie do załatwienia;

6) opis sposobu załatwienia sprawy.

3. Dokumenty z działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa przechowywane są w aktach zgodnie z zasadami określonymi w instrukcji kancelaryjnej.

 

§ 8

1. Pracownik zatrudniony na Samodzielnym Stanowisku do Spraw Kadr  i Organizacji Starostwa Powiatowego opracowuje do końca lutego każdego roku informację
o działaniach podejmowanych wobec Starostwa w roku poprzednim przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową.

2. Informacja, o której mowa w ust. 1 podlega udostępnieniu w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Łosicach.

 

§ 9

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikom Referatów oraz Pracownikom zatrudnionym na samodzielnych stanowiskach.

 

§ 10

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia sprawuje Starosta.

 

§ 11

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Starosta Powiatu Łosickiego

 

 Czesław Giziński

Wróć