Otwarty konkurs na realizację zadania publicznego z zakresu prowadzenia punktu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej przez organizacje pozarządowe dla mieszkańców powiatu łosickiego w 2016 roku

2015-11-13 14:01

ZARZĄD POWIATU ŁOSICKIEGO

ogłasza

otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu prowadzenia punktu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej przez organizacje pozarządowe dla mieszkańców powiatu łosickiego w 2016 r.

  1. I. Rodzaj zadania.

Konkurs obejmuje realizację zadania publicznego w 2016r. w formie powierzenia z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej polegającej na prowadzeniu jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w przeciętnym wymiarze 5 dni w tygodniu przez co najmniej 4 godz. dziennie. Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się na zasadach określonych w art. 5 ust. 2, art. 7 oraz art.8 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej ( Dz. U. z 2015r., poz.1255).

Wysokość środków przeznaczonych na realizację w/w zadania.

1. Kwota przeznaczona na realizację w/w zadania w 2016r. wynosi 59.946,00 zł.

2. Kwota wskazana na realizację w/w zadania publicznego w 2016r. jest ustalona przez Ministra Sprawiedliwości w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw budżetu w trybie i terminach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 138 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych  ( Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm. ) dotyczących prac nad projektem ustawy budżetowej.

3. W 2014r. i w 2015r. na realizację podobnych zadań wydatkowano w formie dotacji 0,00zł.

III. Podmioty uprawnione do złożenia oferty.

Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014r. poz. 1118 ze zm.), jeśli prowadzą działalność w sferze objętej konkursem i spełniają łącznie następujące warunki:

a)posiadają co najmniej 2-letnie doświadczenie w wykonywaniu zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych lub informacji prawnych;

b)przedstawią zawarte umowy lub promesy ich zawarcia z adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub osobą, o której mowa w art. 11 ust.3 pkt 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej;

c)dają gwarancję należytego wykonania zadania, w szczególności przez złożenie pisemnego zobowiązania:

- zapewnienia poufności w związku z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej i jej dokumentowaniem,

- zapewnienia profesjonalnego i rzetelnego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej , w szczególności w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów.

O powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej nie może ubiegać się organizacja pozarządowa, która w okresie 2 lat poprzedzających przystąpienie do otwartego konkursu ofert nie rozliczyła się z dotacji przyznanej na wykonywanie zadania publicznego lub wykorzystała dotacje niezgodnie z celem jej przeznaczenia, jak również organizacja pozarządowa, z którą starosta rozwiązał umowę. Termin 2 lata biegnie odpowiednio od dnia rozliczenia się z dotacji i zwrotu nienależnych środków wraz z odsetkami albo rozwiązania umowy.

V. Zasady przyznawania dotacji.

1. Zasady przyznawania dotacji na realizację w/w zadania określają przepisy:

a) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014r. poz. 1118, z późn. zm.)

b)ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U z 2015 r. poz. 1445),

c)ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255)

d)ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013r. poz. 885,  poz.938 z późn. zm. ).

e)      także inne przepisy prawne.

2. Oferta musi być zgodna z wzorem zawartym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r.  w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011r. Nr 6, poz. 25) oraz powinna w szczególności zawierać informacje zawarte w art. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2014r. poz. 1118,  z późn. zm.).

3. Do oferty należy dołączyć następujące załączniki( kopie wymaganych załączników powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną/ osoby upoważnione):

a) kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru/ ewidencji potwierdzających status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących;

b) kopię aktualnego statutu organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

c) deklarację o zamiarze nieodpłatnego wykonania zadania publicznego dla Powiatu Łosickiego w 2016r.

d) dokumenty potwierdzające co najmniej 2-letnie doświadczenie w wykonywaniu zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych lub informacji prawnych;

e) kopie zawartych umów lub promes ich zawarcia z adwokatem , radcą prawnym, doradcą podatkowym lub osobą, o której mowa w art. 11 ust 3 pkt.2 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej;

f) pisemne zobowiązanie do:

- zapewnienia poufności w związku z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej i jej dokumentowaniem,

- zapewnienia profesjonalnego i rzetelnego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej , w szczególności w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów;

g) oświadczenie , że nie zachodzą przesłanki wykluczające możliwość ubiegania się o powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, o którym mowa w art. 11 ust.11 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255) .

Oferta złożona bez wymaganych załączników będzie uważana za niekompletną i zostanie odrzucona z przyczyn formalnych.

4. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

5. W przypadku, gdy w ofercie kwota finansowania przekroczy wysokość środków przeznaczonych na powierzenie zadania, oferta zostanie odrzucona z przyczyn formalnych.

6. Dotacja zostanie przyznana na podstawie wybranej oferty i zawartej umowy wraz z obowiązkiem rozliczenia się po zrealizowaniu zadania.

7. Uruchomienie środków na realizację zadania następuje na podstawie zawartej umowy pomiędzy Powiatem Łosickim a podmiotem, którego oferta zostanie wybrana.

8. Zarząd Powiatu Łosickiego może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy na jaw wyjdą wcześniej nieznane okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta (zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie,  podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolności do czynności prawnych itp.).

9. Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej jest zadaniem zleconym administracji rządowej.

V. Termin i warunki realizacji zadania.

1. Zadanie musi być wykonane w całości w 2016 roku, począwszy od 1 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2016r. przez 5 dni w tygodniu przez co najmniej 4 godziny dziennie.

2. Z dotacji mogą być wydatkowane środki finansowe na koszty związane z realizacją zadania powstałe od 1 stycznia 2016r. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji zadania, w tym przeznaczenie dotacji, będzie regulować podpisana umowa pomiędzy powiatem a organizacją pozarządową.

3. Osoby realizujące bezpośrednio zadanie muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie w tym zakresie zgodnie z art. 5 oraz art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2015r., poz.1255).

4. Oferta powinna być skierowana w maksymalnym stopniu do osób fizycznych z terenu powiatu łosickiego spełniającej warunki określone w art. 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

5. Zadanie określone w ofercie powinno być realizowane z należytą starannością zgodnie
z warunkami określonymi w ofercie oraz umowie.

VI. Termin i miejsce składania ofert.

1. Wymagane dokumenty należy złożyć w terminie 21 dni od daty opublikowania ogłoszenia listem poleconym na adres: Starostwo Powiatowe w Łosicach, ul. Narutowicza 6, 08-200 Łosice, lub osobiście w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Łosicach, pokój nr 29 w godz. od 7.30 do 15.00 . Ostatecznym terminem będzie dzień 7 grudnia 2015r. godz. 11,00 umieszczając na kopercie (nazwa oferenta, adres do korespondencji, nr telefonu oraz adres poczty elektronicznej) z dopiskiem „Otwarty Konkurs ofert na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej”. O zachowaniu terminu złożenia dokumentów decyduje data wpływu oferty do Starostwa pokój nr 29. Oferty, które nie zostały podpisane, nieprawidłowo wypełnione, niezgodne z obowiązującym wzorem, nie kompletne, złożone przez podmioty nieuprawnione, dotyczące zadania nieujętego w niniejszym ogłoszeniu konkursowym, dotyczą zadania, które nie jest objęte celami statutowymi podmiotu składającego ofertę, wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. 

VII. Terminy, kryteria i tryb wyboru oferty.

1. Złożone oferty będą oceniane pod względem formalnym i merytorycznym przez Komisję Konkursową powołaną przez Zarząd Powiatu Łosickiego.

2. Oferty, które nie zostały podpisane , nieprawidłowo wypełnione, niezgodne z obowiązującym wzorem, złożone po terminie ( decyduje data wpływu do Starostwa) nie będą rozpatrywane.

3. Przy rozpatrywaniu ofert stosowane będą kryteria wymienione w art. 15 ust. 1 ustawy
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

4. Oferty, które spełnią wymogi formalne zostaną ocenione pod względem merytorycznym. Ocenie podlegać będą:

a) Spójność realizowanego celu projektu z planowanym harmonogramem 0-3 pkt;

b) Realny, dobrze sporządzony merytorycznie i rachunkowo budżet, kwalifikowalność kosztów, powiązanie z zakładanymi produktami i rezultatami, kompletny opis działań 0-5 pkt;

c) Możliwość wykonania zadania przez oferenta (zasoby ludzkie, rzeczowe, możliwość realizacji planowanych działań w przewidywanym czasie i przy posiadanych zasobach) 0-5 pkt;

d) Doświadczenie w realizacji podobnych zadań 0-5 pkt;

e) Formy promocji zadania 0-3 pkt;

f) Liczba osób zaangażowanych w realizację zadania i korzystających z jego efektów 0-3 pkt;

g) Dotychczasowa współpraca zj.s.t. 0-4 pkt.

Maksymalna ilość punktów; ,,28’’

Do rozpatrzenia przez Zarząd Powiatu Łosickiego przedstawione zostaną oferty, które uzyskają co najmniej 14 pkt. z możliwych 28 do otrzymania (średnia arytmetyczna punktów otrzymanych od poszczególnych członków Komisji Konkursowej).

5. Zarząd Powiatu w Łosicach, biorąc pod uwagę opinię Komisji Konkursowej, dokonuje wyboru najkorzystniejszej oferty i podpisuje z wybranym oferentem umowę na realizację zadania. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w terminie 7 dni od dokonania wyboru przez Zarząd Powiatu. Decyzja Zarządu Powiatu jest ostateczna.

6. Informacji o konkursie udziela: Marianna Hryciuk – Główny specjalista ds. kadr i organizacji w Starostwie Powiatowym w Łosicach pokój nr 29, ul. Narutowicza 6, 08-200 Łosice, tel. 83-3571927 lub 83/3571929.

VIII. Termin dokonania wyboru oferty.

1.Dokonanie wyboru oferty nastąpi w ciągu 10 dni od daty zamknięcia terminu ich składania.

Wróć