UWAGA NA OSZUSTÓW: Polską Energetykę Pro, Telekomunikację Dla Domu i T2T

2015-11-03 09:46

UWAGA NA OSZUSTÓW

Polską Energetykę Pro, Telekomunikację Dla Domu i T2T

 

Powiatowy Rzecznik Konsumentów zawiadamia, iż w dalszym ciągu odnotowuje skargi Konsumentów na działalność Spółki Polska Energetyka Pro. Systematycznie napływające telefoniczne i osobiste zgłoszenia Konsumentów wskazują, Spółka nie zaprzestała nieuczciwych praktyk rynkowych i w dalszym ciągu trwa pozyskiwanie klientów w sposób co najmniej sprzeczny z dobrymi obyczajami.

Informacje, które docierają od Konsumentów są niepokojące. w szczególności sposób pozyskiwania klientów przez przedstawicieli Spółki, sposób przekazywania informacji na temat oferty budzą poważne wątpliwości prawne i etyczne. Sposoby działania:

1. Konsumenci  wskazują,   iż  nie   byli   rzetelnie   i  jednoznacznie informowani, że oferta dotyczy zmiany dotychczasowego sprzedawcy i pochodzi od Spółki nie powiązanej w żaden sposób z PGE S. A. lub ich dotychczasowym sprzedawcą.  Przeciwnie,  konsultanci telefoniczni lub też osoby,  które odwiedziły Konsumentów w domach twierdzili i zapewniali, że są z firmy PGE .

2. Coraz częściej pojawia się zarzut nie jednobrzmiącej treści umów. Zgodnie z § 5 pkt  1   umowy sprzedaży energii  elektrycznej ze Spółką  Polska  Energetyka  PRO umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.  W myśl pkt 2 § 5 umowy wszelkie zmiany i uzupełnienia wymagają formy pisemnego aneksu i podpisu stron. Tymczasem na egzemplarzach umowy będących w posiadaniu konsumenta wielokrotnie brakuje daty jej zawarcia, brakuje podpisu sprzedawcy, pełnych danych klienta, błędny PESEL, ponadto niewypełniona jest tabelka o nazwie charakterystyka odbiorcy. Brakuje numeru licznika, przewidywanego rocznego zużycia energii. Powyższe dane wpisywane  następnie bez wiedzy klienta wyłącznie na egzemplarzu umowy, które jest w posiadaniu Spółki Pro.

3. Poważne wątpliwości wzbudza też okoliczność, iż od pewnego czasu Konsumentów odwiedzają   przedstawiciele   Spółki   Telekomunikacja   dla   Domu,   którzy „podsuwają" klientom do podpisu również umowę o zmianę operatora .

4. W dalszym  ciągu  Konsumenci  podnoszą, że  nie  otrzymali wzoru  oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Żaden z Konsumentów, który zgłosił się do Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Łosicach, nie otrzymał wzoru takiego oświadczenia. Zdarzało  się   ponadto,   niejednokrotnie,  że  przedstawiciel  spisujący  umowę  nie zostawił  Konsumentowi  egzemplarza tej  umowy,  twierdząc,  że  umowa zostanie następnie wysłana do klienta.

5. Firma T2T sprzedaję wierzytelności firmie windykacyjnej Ceron Worldwide Inkasso Ltd

z siedzibą w Radomiu, która żąda zapłaty kwot nie należnych pomimo że klienci odstąpili od umowy.

 

Na podstawie tych okoliczności wskazuję, iż Firmy stosują nieuczciwe praktyki rynkowe, o których mowa w ustawie   z dnia 23 sierpnia 2007_r,__o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz. U. Nr 171, póz. 1206) polegające na nie udzieleniu  konsumentom jasnych i jednoznacznych  informacji, udzielaniu informacji w sposób wprowadzający w błąd skutkiem czego konsumenci podjęli decyzję dotyczącą umowy, której inaczej by nie podjęli.

W każdym przypadku należy zgłosić się do Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Łosicach

 

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Justyna Mirońska

Wróć