OGŁOSZENIE

2015-08-11 13:09

Zgodnie z art.49 i art.61 § 1 i § 4- KPA jednolity tekst - /jednolity tekst Dz. U. z 2013r. poz.267, ze zm./ Starosta Powiatu Łosickiego, Referat Architektury i Budownictwa

 

z a w i a d a m i a

p r z e z    o b w i e s z c z e n i e

 

że w dniu 03.08.2015r. zostało wszczęte na wniosek Gminy Stara Kornica, Kornica 191,

08-205 Kornica postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia na budowę drogi gminnej w msc. Rudka od km 0+000 do km 0+128,25 w ramach zadania pn. budowa i przebudowa (modernizacja) drogi gminnej w msc. Rudka na działkach o nr ewid. 220/4, 220/6, 644/1, 644/2.

               W związku z powyższym informuję, że w ciągu 14 dni od dnia obwieszczenia niniejszego zawiadomienia można składać wnioski i wyjaśnienia oraz zapoznać się z dokumentacją przedmiotowej inwestycji w  Starostwie Powiatowym w Łosicach, ul. Narutowicza 6 , pokój 32  w godz. od 8.00-15.00, Tel. (083)357-19-32.

Wróć