Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego w Powiecie Łosickim

2015-08-04 14:28

OGŁOSZENIE

Starosty Łosickiego

z dn. 04.08.2015r.

Na podstawie art.10 ust.1 ustawy z dn. 16 grudnia 2010r. o publicznym Transporcie zbiorowym (Dz.U.z 2010r Nr5, poz. 13, z późn. zm.) zawiadamia się o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu opracowania pod nazwą „Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego w Powiecie Łosickim” zwanego dalej „planem transportowym”.

Wyłożenie projektu planu transportowego ma na celu zebranie uwag i opinii mieszkańców Powiatu Łosickiego, dotyczących zagadnień związanych z powiatowymi przewozami pasażerskimi, wyszczególnionych w tym opracowaniu.

Uwagi i opinie przyjmowane będą wyłącznie na formularzu składania uwag/opinii stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Projekt planu transportowego wraz z formularzem składania uwag/opinii dostępny jest:

- w wersji elektronicznej – na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Łosicach pod adresem:

http://powiat.losice.pl

http://www.e-bip.pl/Start/37/OfficialBulletinBoard

- w wersji papierowej – w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łosicach  w Referacie  Komunikacji, ul Narutowicza 6, 08-200 Łosice,  pokój 11, w dni robocze w godzinach 7.30 - 15.30

Termin składania uwag i opinii dotyczących projektu – 4 września 2015 r.

Opinie i uwagi dotyczące w/w projektu należy składać:

  1. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łosicach  w Referacie  Komunikacji, ul Narutowicza 6, 08-200 Łosice,  pokój 11, w dni robocze, w godzinach 7.30 15.30 lub przesłać pocztą na podany wyżej adres z uwagą na kopercie „Plan transportowy- opinie”
  2. za pośrednictwem poczty elektronicznej komunikacja@losice.pl wpisując w tytule Plan transportowy- opinie

 

Wróć