Decyzja pozwolenia na budowę dla przedsięwzięcia oddziałującego znacząco na środowisko

2015-05-26 08:34

Łosice dn.19.05.2015r.

AB.6740.71.2015

 

 

Informacja Starosty Łosickiego

o wydanej decyzji pozwolenia na budowę

dla przedsięwzięcia oddziałującego  znacząco na środowisko.

 

Wykonując dyspozycję art.72 ust.6 ustawy z dnia 03.10.2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz.1227) – informuję o wydaniu decyzji  Nr 76.2015 z dnia 15.05.2015r. ( znak: AB.6740.71.2015) pozwolenia na budowę budynków kurników sztuk -2, płyty fundamentowej z montażem silosów paszowych sztuk- 2, zbiornika ścieków technologicznych sztuk – 3,  szczelnego zbiornika ścieków sanitarnych sztuk - 1 wraz z niezbędną infrastrukturą zlokalizowanych na działkach o nr ewid. 207, 208 w msc. Bolesty, gm. Olszanka dla której Wójt Gminy Olszanka wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację w/w przedsięwzięcia znak: OŚ.6220.10.2014 z dnia 08.04.2014r.

Z treścią dokumentacji można zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Łosicach Referat Architektury i Budownictwa ul. Narutowicza 6, pokój nr 32 lub 33 w godz. 7.30 do godz. 15.30, Tel. (083) 357-19-33

 

STAROSTA

mgr inż. Czesław Giziński

Wróć