IX Hufcowe Manewry Techniczno - Obronne Obrony Cywilnej ZHP

2015-05-22 15:09

W dniach 15 – 17 maja 2015r. w miejscowości Nowosielec w bazie szkoleniowej Hufca ZHP „PODLASIE” w Nowosielcu koło Łosic zostały przeprowadzone IX Hufcowe Manewry Techniczno - Obronne Obrony Cywilnej ZHP.

Celem manewrów było: prowadzenie edukacji dla bezpieczeństwa w ramach rządowego programu „Razem Bezpieczniej”; umożliwienie uczestnikom manewrów wykształcenia nawyków w zakresie ratowniczym, obronnym i proekologicznym; przygotowanie uczestników do działań w sytuacjach kryzysowych oraz pełnienie funkcji pomocniczych w akcjach ratowniczych i w sytuacji klęsk żywiołowych; zapoznanie z terenoznawstwem i poruszaniem się w terenie leśnym za pomocą mapy i busoli oraz przeprowadzenie rozpoznania obszarów leśnych w celu zlokalizowania dzikich wysypisk śmieci i zgromadzonych materiałów niebezpiecznych; realizacja policyjnego programu profilaktycznego „B&N" czyli B jak bezpieczny N jak niechroniony” którego założeniem jest promowanie zasad bezpiecznego poruszania się po drogach w kamizelkach odblaskowych i zastosowaniu odblasków i oświetlenia rowerów zgodnie z wymogami przepisów ruchu drogowego; udzielania pierwszej pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach drogowych, informowania służb ratowniczych o zdarzeniu oraz prawidłowego zabezpieczaniu miejsca zdarzenia; popularyzacja służby i szkolnictwa wojskowego w tym funkcjonowania Narodowych Sił Rezerwowych.

Patronat nad manewrami objęli: Szef OC Powiatu - Starosta Łosicki Czesław GIZIŃSKI oraz Szef Obrony Cywilnej Miasta i Gminy - Burmistrz Miasta i Gminy Łosice Mariusz KUCEWICZ.

Manewry został przeprowadzone dzięki pomocy: Komendy Hufca ZHP „PODLASIE” w Siedlcach, Związku Drużyn ZHP w Łosicach, Komendy Powiatowej Policji w Łosicach, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łosicach, OSP w Łosicach i Niemojkach, Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Siedlcach, Zakładu Usług Pożarniczych Wiktor BORKOWSKI w Łosicach, Harcerskiej Grupy Ratowniczej w Piasecznie oraz Harcerskiego Klubu Ratowniczego w Siedlcach oraz Zespołu Placówek Oświatowo – Wychowawczych w Łosicach.

W ramach manewrów uczestnicy przeszli ćwiczenia w zakresie ochrony ludności w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej oraz zagrożeń bezpieczeństwa państwa i wojny, opanowali zasady zachowania się i udzielania pierwszej pomocy w czasie nagłego zagrożenia życia, zdrowia i pożaru oraz zasady bezpiecznego przebywania na drogach publicznych w ramach programu profilaktycznego „B jak bezpieczny i N jak niechroniony” oraz na terenach leśnych i w strefie granicznej w ramach współpracy z strażą leśną i graniczną. 

 

Wróć