Matura 2020 w reżimie sanitarnym

2020-06-05 15:50

8 czerwca 2020 roku, w szkołach ponadpodstawowych rozpoczną się tegoroczne egzaminy maturalne, z powodu epidemii COVID-19 organizowane z miesięcznym przesunięciem, bez egzaminu ustnego i w reżimie sanitarnym. 

Wytyczne co do bezpiecznego przeprowadzenia egzaminów opracowane zostały przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, Ministerstwo Edukacji Narodowej i Główny Inspektorat Sanitarny. Zgodnie z nimi, obowiązkowe jest: 

  • zachowanie społecznego dystansu; 
  • dezynfekcja, ławek i krzeseł w sali egzaminacyjnej przed i po każdym egzaminie oraz materiałów, sprzętów i narzędzi, z których korzysta więcej niż jeden zdający; 
  • zakrywanie ust i nosa przez zdających do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej; 
  • zachowanie co najmniej 1,5 metrowego odstępu między ławkami w sali egzaminacyjnej; 
  • korzystanie przez zdających z własnych przyborów piśmienniczych przez zdających. 

Do tegorocznej matury tak innej niż dotychczasowe przygotowały się również powiatowe placówki oświatowe.

W Zespole Szkół nr 2 w Łosicach do matury z języka polskiego przystępuje 6 osób, a do egzaminu z matematyki 12 osób. Egzaminy będą się odbywały w dwóch salach.

W Zespole Szkół RCKU nr 3 w Łosicach do tegorocznej matury przystąpi 70 osób.  Zdający będą wpuszczani do placówki dwoma odrębnymi wejściami, by uniknąć sytuacji tworzenia się kilkuosobowych grup.

W I Liceum Ogólnokształcącym w Łosicach do matury przystępuje 85 osób. Egzamin będzie się odbywał w czterech salach.

We wszystkich szkołach maturzyści  zobowiązani są do dezynfekcji rąk przy każdym wejściu do szkoły oraz przy wejściu na salę egzaminacyjną. Każdy z maturzystów zobowiązany jest przyjść w maseczce, podczas egzaminu mogą zdjąć maseczki. Podczas egzaminu z języka polskiego będzie możliwość skorzystania ze słowników języka polskiego oraz ortograficznego – po uprzednim zdezynfekowaniu rąk. Po zakończonym egzaminie maturzyści maja obowiązek niezwłocznie opuścić budynek. 

Dzisiejsza wizytacja placówek oświatowych wykazała, iż wszystkie szkoły spełniają warunki gwarantujące przeprowadzenie bezpiecznie egzaminów maturalnych pod kątem bezpieczeństwa uczniów i nauczycieli oraz pod względem przestrzegania wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji Narodowej.  

Wróć