Ogłoszenie

2015-03-31 10:50

Łosice  dnia  27. 03. 2015

AB.6740.40.2015

 

 

Informacja Starosty Łosickiego 

o wydanej decyzji pozwolenia na budowę 

dla przedsięwzięcia oddziałującego znacząco na środowisko.

 

 

                    Wykonując  dyspozycję  art. 72  ust. 6  ustawy  z  dnia  03.10.2008 r. o udostępnieniu informacji o  środowisku i  jego  ochronie ,  udziale  społeczeństwa  w ochronie środowiska  oraz ocenach  oddziaływania  na  środowisko ( Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227) – informuję , o wydaniu decyzji nr 48.2015 z dnia 25.03.2015 (znak:  AB.6740.40.2015 ) pozwolenia na budowę fermy drobiu o obsadzie 1301,30 DJP obejmującej budowę 5 budynków kurników, budynku  zaplecza socjalno-technicznego, 5 płyt  żelbetowych  z  montażem  silosów   paszowych – szt. 10, zbiorników ścieków technologicznych – szt. 12, zbiornika ścieków sanitarnych - szt. 1, komór sztuk padłych szt.– 2 i zbiornika wód opadowych wraz  z  towarzyszącą infrastrukturą techniczną, zlokalizowanych  na  działce oznaczonej nr ewidencyjnym 24 położonej w msc. Biernaty Średnie gm. Łosice, dla której Burmistrz Miasta i Gminy Łosice wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację w/w przedsięwzięcia  znak : WFB.6220.7.21.2014 z dnia 27.08.2014r.

                    Z treścią dokumentacji można się zapoznać w Starostwie Powiatowym w Łosicach Ref. Architektury i Budownictwa  ul. Narutowicza 6 pokój nr 33 lub 32 w godz. od 7.30 do godz. 15.30 tel.(83) 357-19-33 .  

 

 

S T A R O S T A 

mgr inż. Czesław  Giziński

Wróć