Przetarg ustny nieograniczony

2014-11-19 14:23

 

 

 

STAROSTA   ŁOSICKI

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej

zabudowanej położonej w Łosicach przy ul. Bialskiej 3 ( część placu po byłej Policji).

 

         Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość zabudowana oznaczona w ewidencji gruntów nr dz. 520/1 o pow. 0.0366 ha położona w Łosicach przy ul. Bialskiej 3, stanowiąca własność Skarbu Państwa.

         Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą SI2S/00000990/3 prowadzoną przez wSąd Rejonowy w Siedlcach Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Łosicach.

         Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Łosice nieruchomość położona jest w terenie zabudowy mieszkalnej niskiej  oraz jednorodzinnej. Działka znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej, w części zabudowana jest budynkami gospodarczymi nieużytkowanymi kwalifikującymi się do rozbiórki. Działka położona jest przy zbiegu  dwóch ulic wyposażonych w energię elektryczną, telefon, wodociąg, gazociąg i kanalizację. Przez działkę przebiega rura kanalizacyjna od ulicy Kościuszki  do budynku znajdującego na sąsiedniej działce. ( siedziba policji). Sprzedający nie odpowiada za wady ukryte znajdujące się na nieruchomości, w tym za  nieujawnione w Państwowym  Zasobie Geodezyjnym i Kartograficznym podziemne instalacje.

       Cena wywoławcza nieruchomości wynosi  93 000,00 zł

        Wadium  -   9 300,00 zł   ( słownie: dziewięć tysięcy trzysta złotych.

       Przetarg odbędzie się w dniu  19 grudnia 2014 r    o godz. 1000 w Urzędzie Starostwa Powiatowego w Łosicach przy ul. Narutowicza 6,  sala konferencyjna Nr 26.

        Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce w kasie Starostwa lub na konto Nr 90 803800070010 1101 2000 0120 Banku Spółdzielczego w Łosicach w terminie do dnia  16 grudnia   2014 r

Wysokość minimalnego postąpienia ( przebicia) w przetargu ustala się na kwotę  1000 zł

Przystępujący do przetargu winni przedłożyć komisji przetargowej:

- w przypadku osób fizycznych – dowód tożsamości lub paszport,

- w przypadku osób prawnych – aktualny wypis z rejestru sądowego lub ewidencji  działalności   gospodarczej, właściwe pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot,

- w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków – pisemnej zgody współmałżonka   o   wyrażeniu   zgody   na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących

z majątku wspólnego lub złożenie dokumentu świadczącego o istnieniu rozdzielności majątkowej między małżonkami.

      Uczestnik   przetargu,   który   wygrał przetarg, jest zobowiązany wpłacić kwotę wynikłą ze   sprzedaży   po   odliczeniu  wadium,  nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej.

Pozostałym uczestnikom przetargu wadium podlega zwrotowi nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.

      Zawarcie umowy przeniesienia własności nastąpi w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia

przetargu. Uchylenie się nabywcy od zawarcia umowy notarialnej lub nie stawienie się bez usprawiedliwienia w kancelarii notarialnej powoduje przepadek wadium.

Koszty umowy notarialnej  ponosi nabywca.

      Informacje   dotyczące   przetargu   można   uzyskać   w   Referacie  Geodezji, Katastru

i Nieruchomości w Łosicach ul. Narutowicza 6, pokój 15 lub telefonicznie (83) 357 19 15

w godzinach pracy Urzędu   830 -  1530.

             Starosta Łosicki zastrzega prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.   

 

 

 

Wróć