Zawiadomienie

2014-11-07 13:16

Łosice, dnia  07.11.2014 r.

OSL. 6540.10.2014 

 

 

Z A W I A D O M I E N I E

o wszczęciu postępowania

 

 Zgodnie z art. 61 § 4 i art. 49 KPA oraz art. 41 ust.3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r Prawo   geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2014r poz. 613 ze zm.)

   

z a w i a d a m i a m

 

 

     że dnia 27.10.2014r na wniosek Pana Tomasza Antczaka pełnomocnika firmy Windfarms Robert Szpecht Sp.j.Sp.K., ul. Grójecka 22/24, lok.32, 02-301 Warszawa , zostało wszczęte postępowanie w sprawie:

 

  • określenia warunków geologiczno-inżynierskich w podłożu projektowanych turbin wiatrowych i stacji GPO w ramach inwestycji  Farma wiatrowa Juniewicze , gm. Huszlew

 

Zgodnie z art.10 § 1 KPA organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Wobec tego informuję, że zainteresowane strony w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia mogą :

  1. zapoznać się z aktami sprawy, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łosicach przy ul. Narutowicza 6 w Referacie Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa p. 38 w godz.8-15.
  2.  składać wnioski i zastrzeżenia w tej sprawie w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Łosicach przy ul. Narutowicza 6.

Wobec tego, iż liczba stron postępowania przekracza 20 to zgodnie to zgodnie z art. 41 .ust.3 ustawy z dnia  9 czerwca 2011r Prawo geologiczne i górnicze  do stron wyszczególnionych w powyższym zawiadomieniu w poz 4. Zastosowano art. 49 KPA tj. zawiadomiono poprzez podanie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

 

Otrzymują :

1.Pan Tomasz Antczak

    Geoprojekt- Poznań S.C.

    ul. Reglowa 3, 60-113 Poznań

2.Marszałek Województwa Mazowieckiego

3. Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego

4. Adresaci ( strony postępowania – osoby fizyczne wg wykazu w aktach sprawy-

    Zawiadomienie zgodnie z art. 49 KPA),

            

Wróć