ZARZĄDZENIE

2014-09-16 11:13

 

ZARZĄDZENIE  Nr  20 /2014

STAROSTY  POWIATU  ŁOSICKIEGO

z dnia  15 września  2014 roku

 

 

 

   w sprawie: sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości  stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Łosicach przy ul. Bialskiej  3 (część działki po byłej Policji), oznaczonej  nr dz.  520/1 o pow. 0.0366 ha.

 

 

                                                                         § 1.

          Na   podstawie   art. 11,   art.   23  ust  1 pkt. 7, art. 35 ust 1, art. 37 ust. 1 ustawy z  dnia   21  sierpnia   1997 r  o   gospodarce    nieruchomościami ( Dz.   U   z  2004 r   Nr   261,  poz.  2603  ze  zm.) oraz   Zarządzenia   Wojewody   Mazowieckiego   Nr   412   z  dnia   20.08.2014 r w sprawie  wyrażenia     zgody     na   sprzedaż   nieruchomości    stanowiącej   własność   Skarbu     Państwa    położonej  w  Łosicach  – zarządza się co następuje:    

 

                                                                        § 2.

     Sprzedać w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomość położoną w  Łosicach, oznaczoną w  ewidencji  gruntów  i  budynków jako dz. nr 520/1 o pow.  0.00366  ha, uregulowaną w księdze wieczystej      KW   SI2S/00000990/3    prowadzonej    przez    Sąd    Rejonowy    w     Siedlcach  – Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Łosicach .

                                      

                                                                       § 3.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Geodecie Powiatowemu.

                                                                      

                                                                       § 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

                                                                                             Załącznik

                                                                                        do Zarządzenia Starosty Łosickiego nr 20

                                                                                     z dnia  15.09.2014 r    

 

 

Starosta Łosicki podaje do publicznej wiadomości

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚĆI SKARBU  PAŃSTWA

przeznaczonych do sprzedaży.

     

Numer

 ewidencyjny   

    działki

Oznaczenie

w księdze

wieczystej

 

Powierzchnia

Położenie

nieruchomości

Opis nieruchomości

   i przeznaczenie

w planie  zagosp.

 

Cena w zł

 

520/1

 

 

SI2S/

00000990/3

 

 

 

 

 

0.0366 ha

 

 

 

Łosice ul.Bialska 3

( po byłej Policji)

Zabudowana budynkami gospodarczymi

przeznaczonymi do rozbiórki

w planie oznaczona symbolem MN-

mieszkaniowe niskie z dopuszczeniem usług, w strefie

ochrony konserwatorskiej.

 

 

93 000,00 zł

 

 

 

       

 

Wykaz  podaje się do  publicznej  wiadomości na  okres 21 dni tj. od 15.09.2014 r do 30.09.2014 r.

Termin składania wniosków w sprawie pierwszeństwa w nabyciu działki upływa po 6 tygodniach

od dnia podania wykazu do publicznej wiadomości tj. w dniu 28.10.2014 r.              

Szczegółowe  informacje  można   uzyskać w  pokoju  Nr 15 Starostwa Powiatowego w Łosicach ul. Narutowicza 6, tel. (83) 357 – 19- 15  - sprawę prowadzi  Maria Zacharczuk.

 

 

Wróć