Ćwiczenia „TOCZNA – 2014”

2014-09-05 14:37

W dniu 4 września 2014 roku Starosta Łosicki zatwierdził zaktualizowanie nowo opracowane plany w zakresie realizacji zadań obronnych i ochrony ludności na wypadek kryzysu lub wojny oraz plan przeprowadzania kompleksowego ćwiczenia obronnego na terenie powiatu Łosickiego pod kryptonimem „Toczna – 2014”.

W okresie kilku ostatnich miesięcy zespół autorski pod przewodnictwem Romana Kasprowicza - podinspektora ds. Obrony Cywilnej w Starostwie łosickim przy udziale przedstawicieli powiatowych służb inspekcji straży oraz jednostek organizacyjnych Powiatu prowadził prace planistyczne i uzgodnienia z organami państwowymi i wojskowymi opracowywanych nowych planów obrony cywilnej powiatu oraz prowadzenia ewakuacji (przyjęcia) ludności, zwierząt i mienia III stopnia powiatu łosickiego na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny.

W planach określono możliwości powiatu w zakresie ochrony ludności na czas zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny, nakreślono plan działania i współdziałania w celu przygotowania jednostek organizacji powiatu, powiatowych służb, inspekcji, straży, podmiotów gospodarczych, organów pozarządowych i innych realizujących zadania obronne i obrony cywilnej na terenie powiatu w tym zabezpieczenia pobytu sił zbrojnych RP i wojsk sojuszniczych na terenie powiatu.

W celu wdrążenia ustaleń zawartych ww. planach oraz doskonalenia kreowania wykonywania zadań obronnych na szczeblu powiatu, opanowania sposobów działania (współdziałania) oraz doskonalenia praktycznego wykorzystywania przedsięwzięć składających się na realizacje zadań przewidzianych do realizacji w warunkach zewnętrznego zagrożenia państwa i wojny zostanie w dniach 16-17 października 2014 roku przeprowadzone powiatowo – gminne ćwiczenia obronne pod kryptonimem „TOCZNA – 2014”.

Tematem ćwiczeń będzie:

„Osiąganie wyższych stanów gotowości obronnej oraz realizacja przedsięwzięć wynikających z planów operacyjnych funkcjonowania powiatu i gmin w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny oraz w czasie wystąpienia sytuacji kryzysowej na terenie powiatu łosickiego”.

Założeniem ćwiczeń jest doskonalenie współdziałania w wykonywaniu zadań obronnych przez Kierowników powiatowych służb, inspekcji, straży, jednostek organizacyjnych powiatu, pracowników Starostwa Powiatowego, jednostek samorządu terytorialnego powiatu innych realizujących zadania obronne na terenie powiatu oraz organizacji pozarządowych realizujących zadania na rzecz ochrony ludności na terenie powiatu.

Doskonalenie i weryfikacja procedur postępowania wyżej wymienionych organów
i kierowników jednostek w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny w tym:

 • Rozwiązywanie problemów wynikających z przygotowania i prowadzenia działań podsystemu niemilitarnego w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa oraz w czasie wojny;
 • Doskonalenie funkcjonowania Akcji Kurierskiej w Starostwie Powiatowym, gminach i miastach powiatu we współdziałaniu z WKU w Siedlcach i Komendą Powiatową Policji w Łosicach;
 • Sprawdzenie przygotowania służby zdrowia do realizacji zdań obronnych, w tym w zakresie udzielania pomocy medycznej w przypadku wystąpienia dużej liczby poszkodowanych oraz organizacji i rozwinięcia zastępczego miejsca szpitalnego zgodnie z założeniami „Planu organizacji, rozwinięcia i działania zespołu Zastępczego Miejsca Szpitalnego w Łosicach.
 • sprawdzenie stanu gotowości do działania Powiatowego Punktu Kontaktowego HNS – Host Nation Support” w ramach współdziałania z Wojskowa Komendą Uzupełnień w Siedlcach,
 • Doskonalenie praktycznej realizacji zadań w zakresie przygotowania i dystrybucji preparatów jodowych do punktów dystrybucji preparatów jodowych w gminach powiatu w przypadku wystąpienia zagrożenia radiacyjnego;
 • Zgrywanie struktur organizacyjnych, biorących udział w ćwiczeniu oraz doskonalenie ich współdziałania;
 • Weryfikacja rozwiązań organizacyjnych przyjętych w Planie Operacyjnym Funkcjonowania Powiatu w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny;
 • Doskonalenie funkcjonujących procedur współdziałania organów i sił układu pozamilitarnego powiatu z Siłami Zbrojnymi RP, właściwymi służbami Wojewody Mazowieckiego w realizacji wspólnych przedsięwzięć wynikających z zadań ochrony ludności w sytuacjach kryzysowych;
 • Doskonalenie Systemu Stałych Dyżurów Starosty Łosickiego;
 • Przygotowanie kierowniczej kadry i pracowników Starostwa Powiatowego do realizacji zadań operacyjnych oraz wykonywania zadań w ramach Stałego Dyżuru;
 • Sprawdzenie obsad Stałych Dyżurów do realizacji przedsięwzięć związanych z osiąganiem wyższych stanów gotowości obronnej państwa;
 • Doskonalenie koordynacji działań jednostek organizacyjnych systemu ratowniczego powiatu;
 • Sprawdzenie przygotowania członków Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego do działania w sytuacji wystąpienia nadzwyczajnych zagrożeń;
 • Sprawdzenie systemów łączności oraz alarmowego obiegu informacji w relacji: Stały Dyżur Wojewody Mazowieckiego – Stały Dyżur Starosty łosickiego – Stałe Dyżury organów gmin i miast, powiatowych służb, inspekcji, straży, jednostek organizacyjnych powiatu oraz organizacji łączności w sytuacjach kryzysowych;
 • Popularyzacja wśród społeczeństwa celów i zadań systemu kierowania obronnością państwa, obrony cywilnej.

W ćwiczeniu będą uczestniczyć zespoły ćwiczących z KP Policji, KP PSP, SP ZOZ, WKU w Siedlcach, Starostwa Powiatowego oraz Kierownictwo i przedstawiciele jednostek organizacyjnych powiatu, powiatowych służby, inspekcji, straży oraz innych podmiotów realizujących zadania obronne na terenie powiatu z udziałem przedstawicieli organizacji pozarządowych.

W celu popularyzacji wśród społeczeństwa celu i zadań systemu kierowania obroną państwa i obroną cywilną na szczeblu powiatu i gmin oraz praktyczne działanie jednostek ratowniczych Krajowego Systemu Ratowania Gaśniczego. Zostanie przeprowadzony w dniu 17 października w godzinach 10.00 – 11.30 epizod praktyczny w zakresie reagowania kryzysowego. Miejsce ćwiczenia w rejonie ulic Siedlecka, Powstania Styczniowego, Żeromskiego, Kolejowa, Słoneczna, Szkolna oraz na terenie obiektów Szpitala Powiatowego w Łosicach i Zespołu Szkół nr 1 w Łosicach.

Wróć