Spotkanie z Panią Minister Elżbieta Seredyn dotyczącym ukształtowania polityki prorodzinnej w powiecie łosickim

2014-07-17 13:49

Wystąpienie Starosty Łosickiego na spotkaniu z Panią Minister Elżbieta Seredyn dotyczącym ukształtowania polityki prorodzinnej w powiecie łosickim


Drodzy Księża, Szanowna Pani Minister, Pani Marszałek, zaproszeni goście

Przeciągający się kryzys gospodarczy, który nałożył się na przemiany ustrojowe mocno uderzył w Polską rodzinę. Dotyczy to głównie biedniejszej części społeczeństwa, która zamieszkuje nasz powiat. W sytuacji najtrudniejszej znalazły się rodziny dotknięte patologią. Trudna wręcz dramatyczna sytuacja demograficzna Polski nakłada obowiązek na władze wszystkich szczebli ochrony najwrażliwszej tkanki naszego narodu tj. dzieci. Została uchwalona ustawa o rodzinnej pieczy zastępczej, która wymaga zaangażowania całego społeczeństwa aby ją skutecznie wdrożyć, poprawiając ewentualne błędy. Ustawa ta daje początek zorganizowania lepszej opieki nad dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych w rodzinach zastępczych. Na terenie powiatu funkcjonuje 18 rodzin zastępczych w których wychowuje się 30 dzieci. Najwięcej jest spokrewnionych 9 rodzin, w których przebywa 14 dzieci, niezawodowych 9 rodzin – 10 dzieci i zawodowych 1 rodzina Państwa Iwanowskich w której przebywa 9 dzieci. W innych powiatach wychowuje się 12 dzieci w 8 rodzinach zastępczych pochodzących z naszego powiatu. Łącznie z pieczy zastępczej korzysta 42 dzieci.


W naszym powiecie wg informacji GOPS - 1091 rodzin jest objętych pomocą społeczną, w których przebywa 1272 dzieci. Analiza przeprowadzona przez Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej wskazuje, że 20 rodzin z czego 62 dzieci jest zagrożone odebraniem od rodziców. Najwięcej dysfunkcyjnych rodzin jest w Platerowie 8 w tym 22 dzieci, w Sarnakach 4 – 12 dzieci, w Kornicy 3 rodziny i 9 dzieci, Olszanka 3 rodziny i 8 dzieci, Łosice 1 rodzina i 5 dzieci. Na terenie powiatu funkcjonuje 20 rodzin, którym mogą być odebrane dzieci decyzją sądów rodzinnych 62 dzieci. Jest to wyzwanie dla nas wszystkich.

Powiatowy program rozwoju pieczy zastępczej powinień być natychmiast przeanalizowany z uwzględnieniem sytuacji w terenie. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie powinno nawiązać ścisła współprace z GOPS-ami w celu wytypowania kandydatów na rodziny zastępcze docierając do poszczególnych rodzin. Również celowym będzie opracowanie przystępnej ulotki informacyjnej o funkcjonowaniu pieczy zastępczej. Mimo, że Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej wydają dość duże pieniądze na pomoc społeczną (ponad 14 mln. złotych i 1 mln zł PCPR Łosice w skali roku), konieczne jest jak najwcześniejsze wykrycie zadatków na patologię w kontaktach z mikro środowiskami społecznymi, aby jak najszybciej nawiązać kontakt z taką rodziną i ochronić ją przed rozpadem. Wydaje się, że niezbędna byłaby współpraca i pomoc duchowieństwa w e wszystkich parafiach powiatu. Konieczne jest również zwiększenie liczby pracowników socjalnych pracujących z rodzinami problemowymi oraz zatrudnienie asystentów rodziny w pełnym wymiarze czasu pracy.

W ustawie o pomocy społecznej powinien pojawić się zapis dotyczący współpracy z PCPR w zakresie opieki nad dzieckiem i rodziną. Konieczne jest również w trybie pilnym orzekanie przez Sąd rodzinny o przymusowym leczeniu alkoholików biologicznych rodziców dzieci.

Szanowni Duchowni, Szanowna Pani Minister, Panie Pośle, Pani Marszałek, Szanowni Państwo. To są fragmenty naszych przemyśleń odnośnie zaradzeniu rysującej się trudnej sytuacji w funkcjonowaniu rodzin objętych pomocą społeczną w naszym powiecie. Chciałbym zaprezentować nasze postulaty do Władz Wojewódzkich i centralnych odnośnie funkcjonowania pieczy zastępczych.

1. Zmiana przepisów dotyczących ponoszenia odpłatności za pobyt dzieci
w placówkach opiekuńczo-Wychowawczych na koszt budżetu państwa z powodu niewydolności powiatu i za ponoszenie tak wysokich opłat (które kształtują się od 2-6 tys. zł za dziecko miesięcznie zależnie od placówki).
2. Uruchomienie specjalnego Centralnego Funduszu Kryzysowego, który można by było uruchomić za pośrednictwem Wojewody w sytuacjach nadzwyczajnych.
3. Podwyższenie świadczeń pieniężnych rodzinom zastępczym aby mogły żyć na średnim poziomie dając ciepło rodzinne swoim wychowankom.
W warunkach trwających przemian gospodarczych oraz kryzysu gospodarczego GOPSy i Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie powinny być wzmocnione finansowo z budżetu centralnego.

Kończąc dziękuję Wojewodzie Dariuszowi Piątkowi oraz całej komórce Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego za wsparcie finansowe w kwocie 100 tys. zł na wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej w tym i ubiegłym roku.

Zapraszam wszystkich do twórczej dyskusji. Dziękuję za uwagę.

 

 

Krótka relacja z wystąpienia Pani Elżbiety Seredyn na spotkaniu dotyczącym ukształtowania polityki prorodzinnej w powiecie łosickim

 

Dnia 16 lipca 2014r. odbyło się spotkanie dotyczące ukształtowania polityki prorodzinnej w powiecie łosickim. Przyciągająca się sytuacja kryzysu gospodarczego stwarza zagrożenie wzrostu liczby rodzin wykluczonych społecznie. Stąd też konieczność wypracowania metod i podjęcia działań mających na celu ograniczenie skali tego zjawiska.

Pomysłodawcą tego wydarzenia był Pan Starosta Czesław Giziński, który zaprosił do wzięcia udziału w tej konferencji przedstawicieli władz centralnych, wojewódzkich oraz samorządów powiatu łosickiego.

Na spotkanie przyjechała Pani Minister Elżbieta Seredyn, Pani Marszałek Ewa Orzełowska, Pani Kierownik Delegatury Oddziału Polityki Społecznej w Siedlcach – Ewa Łubianka oraz przedstawiciele władz kościelnych.

Na Sali konferencyjnej licznie przybyli przedstawiciele władz gminnych, radni powiatu, kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu, przedstawiciele Policji, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej oraz Kierownicy ośrodków pomocy społecznej, asystenci rodzin i pracownicy socjalni.

Konferencję rozpoczął Pan Starosta witając serdecznie zaproszonych gości. Jednocześnie zaprosił do aktywnej debaty uczestników tego spotkania. Pan Starosta zaprezentował swoje postulaty do Władz Wojewódzkich i centralnych odnośnie funkcjonowania i finansowania systemu pieczy zastępczej. W debacie tej aktywnie uczestniczyli przybyli goście.

Pani Minister Elżbieta Seredyn odniosła się do tematu wiodącego spotkania, czyli do ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Pokrótce przedstawiła prace w parlamencie w podkomisji nadzwyczajnej do spraw polityki społecznej trwające nad nowelizacją w/w ustawy.

Celem nadrzędnym ustawy jest  doprowadzenie do sytuacji, żeby dziecko nie musiało opuścić rodzinnego domu swoich rodziców, a w sytuacji kiedy znajdzie się w pieczy zastępczej przebywało jak najkrócej. Pani Minister omówiła konieczność nawiązania ścisłej współpracy samorządów gmin z powiatem i kościołem, aby nie dopuszczać, żeby dziecko trafiało do pieczy zastępczej. Gmina i powiat ma dołożyć wszelkich starań, aby dziecko, które trafiło do systemu pieczy zastępczej jak najszybciej mogło powrócić do domu rodzinnego.

Pani Minister przedstawiła ważność zadań samorządu gminy odpowiadających za cześć profilaktyczną, za zespół wszystkich elementów działań, począwszy od pracy asystentów rodzinnych i pracowników socjalnych, których nadrzędnym celem jest zadbanie o to żeby rodzinę szybko zidentyfikować, tam gdzie mogą się pojawić problemy.

Pokrótce omówiła kluczowe kwestie związane ze zmianą ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, między innymi:

I. Blok zagadnień związany z profilaktyką
II. Blok zagadnień związany z zakładami opieki leczniczej
III. Blok zagadnień związany z placówkami wsparcia dziennego
IV. Blok zagadnień związany z procesem adopcyjnym
V. Blok zagadnień związany z placówkami opiekuńczo – wychowawczymi i ich wychowankami
VI. Blok zagadnień związany z system pomocy społecznej, który rozwija strukturę pomocy społecznej i stawiają ją w nowym wymiarze.

Pani Minister odniosła się do postulatów zgłaszanych Przez Pana Starostę do władz wojewódzkich i centralnych między innymi do zmiany przepisów dotyczących ponoszenia odpłatności za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na koszt budżetu państwa, uruchomienia specjalnego centralnego funduszu kryzysowego oraz podwyższenia świadczeń pieniężnych rodzinom zastępczym.

 

Postulaty Pana Starosty zgłoszone na konferencji:

1. Postulat: Konieczność zmiany przepisów dotyczących ponoszenia odpłatności za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na koszt budżetu państwa ze względu na to że powiaty często są niewydolne i koszty są dosyć duże.

Odpowiedź Pani Minister:

„Z postulatem Pana Starosty zgodzić się nie mogę, ponieważ organizatorem systemu pieczy zastępczej jest właśnie Starosta z reguły powiatowe centrum pomocy rodzinie i to zadanie ma charakter płatny, a Starosta realizuje to zadanie od bardzo dawna. Drugi argument jest taki, że właśnie koszt utrzymania w placówce opiekuńczo – wychowawczej miał boleć, dlatego, że im jest wyższy tym starosta poszukuje więcej rozwiązań na rzecz właśnie zadbania, o to żeby ten budżet nie był wydawany. W związku z tym zmniejszamy liczbę dzieci w placówce opiekuńczo – wychowawczej od 2020r. do 14 dzieci, po to żeby dzieci nie przebywały w domach dziecka. W związku z powyższym postulat został odrzucony”

 

2. Postulat: Konieczność uruchomienia specjalnego centralnego funduszu kryzysowego, który można by było uruchomić za pośrednictwem Wojewody w sytuacjach nadzwyczajnych.

Odpowiedź Pani Minister:

„Ten postulat już został realizowany w przypadku powiatu łosickiego, bo wtedy kiedy Starosta miał kłopoty poszukiwał rozwiązania. Starostwo powiatowe otrzymało od Wojewody Dariusza Piątki wsparcie finansowe w kwocie 100 tys. zł na wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej w tym i ubiegłym roku.”

 

3. Postulat: Podwyższenie świadczeń pieniężnych rodzinom zastępczym, aby mogły żyć na średnim poziomie dając ciepło rodzinne swoim wychowankom.

 

Odpowiedź Pani Minister:

„Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej daje możliwość Staroście te zadania gratyfikować, w miarę posiadanego budżetu, nie mniej niż 1000 zł. Natomiast w nowelizacji rozważamy możliwość, żeby w rodzinie zastępczej uposażenie otrzymywał również współmałżonek, który sprawuje rolę rodziny i wspiera rodzinę. A także żeby w rodzinie zastępczej osobą zatrudnioną do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich mógł być małżonek niepobierający wynagrodzenia z tytułu umowy o pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej.”

 

Wróć