Uchwała Nr 135/2014 ZARZĄDU POWIATU ŁOSICKIEGO z dnia 20 maja 2014 w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowo Wychowawczych w Łosicach

2014-05-21 12:24

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 5, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz 595 ze zm.), art. 36a ust. 1i2  w związku z art. 5c pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zm.) i rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 60, poz. 373 ze zm.) Zarząd Powiatu Łosickiego uchwala, co następuje:

§ 1 

Ogłasza się konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowo Wychowawczych w Łosicach 

§ 2

Ogłoszenie o konkursie stanowi załącznik do uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Powiatu Łosickiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Zarządu – Czesław Giziński ………………………………………………

Wiceprzewodniczący Zarządu – Mariusz Kucewicz …………………………….…………

Członek Zarządu – Franciszek Kałużny ………………………………………….…………

Członek Zarządu – Stefan Iwanowski ……………………………………………………….

Członek Zarządu – Marek Banicki …………………………………………………………..

Załącznik do Uchwały Nr 135/2014

Zarządu Powiatu Łosickiego

z dnia  20 maja  2014r.

 

ZARZĄD POWIATU ŁOSICKIEGO

OGŁASZA KONKURS NA KANDYDATA

NA STANOWISKO

Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowo Wychowawczych w Łosicach,

ul. Krasickiego 1, 08-200 Łosice.

 1. Do konkursu może przystąpić osoba, spełniająca warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r.  w  sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz  inne  stanowisko  kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. nr  184, poz. 1436 ze zm.).

 2. Kandydaci przystępujący do konkursu mają obowiązek złożyć następujące dokumenty:

1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją (w dwóch egzemplarzach) funkcjonowania i rozwoju szkoły,

2)  poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata;

3) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:

-   stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo

-   stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo

-   stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;

4) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzające posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt 3;

5)  oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;

6)   zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

7)   oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie karne, postępowanie dyscyplinarne lub postępowanie o ubezwłasnowolnienie;

8)   oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

9)   oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013r., poz 168);

10) oświadczenie o dopełnienie obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 - 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2013 r.  poz. 1388 j.t.),

11)  oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela;

12)  oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię:

-  karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela,

-  karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego lub pozytywnej oceny pracy w szkole wyższej - w przypadku nauczyciela akademickiego;

13)  oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76
ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2014 r. Nr 191,
poz. 674, z późn. zm.) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo
o szkolnictwie wyższym (Dz. U.  z 2012r., poz. 572 ze zm.) - w przypadku
nauczyciela i nauczyciela akademickiego;

14)    oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;

15)    oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z  2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora;

16) dokładny adres kontaktowy. 

3. Kandydaci na stanowisko dyrektora winni wykazać się znajomością w  szczególności ustawy o  systemie oświaty, ustawy - Karta Nauczyciela, ustawy Kodeks Pracy, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym i ustawy o finansach publicznych.

4. Kandydaci przed przystąpieniem do konkursu  mają prawo  zapoznania się z funkcjonowaniem  szkoły i spotkać się ze wszystkimi jej pracownikami.

5. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem  zwrotnym z dopiskiem „Konkurs na  dyrektora … ”,  w  terminie do dnia  6 czerwca 2014 r do godz. 14.00  w Powiatowym Zespole Ekonomiczno Administracyjnym Szkół w Łosicach, ul. Piłsudskiego 6 pokój nr 44, 08-200 Łosice ( decyduje data wpływu).

6. Konkursy przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Zarząd Powiatu Łosickiego. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

       Bliższych  informacji  udziela  Kierownik Powiatowego Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół w Łosicach ul. Piłsudskiego 6/44 , tel.  (083) 357 00 02.

Wróć