Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

2014-04-15 11:01

Zgodnie    z  art.  61  §  4   Kodeksu   postępowania  administracyjnego   zawiadamiam,  że  w   dniu  11 września 2013 r.  zostało  wszczęte   na  wniosek Wójta Gminy Olszanka  postępowanie  w  sprawie uznania za mienie gromadzkie działek nr 44, 120, 134, 335, 375 o łącznej pow. 1.9053 ha położonych w obrębie Bejdy. 

Z dokumentacji archiwalnej dotyczącej scalenia gruntów z roku 1937 wynika, że są to grunty wydzielone w tym scaleniu z przeznaczeniem na grzebowisko zwierząt, kopalnię żwiru, kopalnię piasku i dom ludowy. Takie pochodzenie gruntów kwalifikuje je do uznania za grunty użyteczności publicznej to jest mienie gromadzkie w myśl art.8 ust. 1 ustawy z dn.29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz.U nr 28 poz.169 z późn.zm.).

       W związku  z  powyższym   informuję, że w terminie 14dni od ogło-szenia niniejszego zawiadomienia, w Starostwie Powiatowym w Łosicach (pok.23) można zapoznać się ze zgromadzonymi dokumentami, złożyć wyjaśnia i uwagi, które mogą mieć wpływ na decyzję o uznaniu tej nierucho-mości za mienie gromadzkie .-

 

 

Otrzymują:                                                                                              Z up.Starosty

1.Wójt Gminy Olszanka

    (celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń na 14 dni)                       Walerian Chlebiński

2.Sołtys wsi Dawidy – do wywieszenia na wiejskiej                            Geodeta Powiatowy

     tablicy ogłoszeń

3. Strona internetowa Starostwa Łosickiego

4. Tablica ogłoszeń Starostwa

5. a/a

     WC

Wróć