INFORMACJA DLA PRODUCENTÓW ŚWIŃ

2014-04-11 09:39

INFORMACJA DLA PRODUCENTÓW ŚWIŃ z obszarów objętych ograniczeniami z powodu wykrycia afrykańskiego pomoru świń u dzików w Polsce

Agencja Rynku Rolnego uprzejmie informuje, że do dnia 30 maja 2014 r. można składać Wnioski o udzielenie pomocy finansowej w ramach nadzwyczajnych środków wspierania rynku wieprzowiny.

Wnioski należy składać (po dostawie świń do rzeźni) do Oddziału Terenowego ARR właściwego ze względu na miejsce siedziby stada, z którego pochodzą świnie, dostarczone do uboju i będące przedmiotem wniosku.

Do wniosku o udzielenie pomocy należy załączyć:

1)    kopie faktur sprzedaży świń objętych wnioskiem, określające w szczególności liczbę dostarczonych sztuk oraz masę tusz lub masę świń wyrażoną w wadze żywej, potwierdzone za zgodność z oryginałem przez wnioskodawcę

(faktury powinny być wystawione na wnioskodawcę);

2)    specyfikacje dostarczonych do uboju zwierząt, objętych fakturami, z podziałem na kategorie świń; specyfikacje muszą być wystawione przez rzeźnię i wyszczególniać masę każdej sztuki wyrażoną jako masa tuszy (MPC) lub w wadze żywej

(jeżeli faktura określa kategorię i masę każdej sztuki wyrażoną jako masa tuszy (MPC) lub w wadze żywej, specyfikacja w odniesieniu do tych świń nie jest wymagana);

3)    kopie świadectw zdrowia świń objętych fakturami, potwierdzone za zgodność z oryginałem przez wnioskodawcę; świadectwa muszą być wydane przez powiatowego lekarza weterynarii z tytułu podjęcia środków związanych z wystąpieniem u dzików afrykańskiego pomoru świń;

4)    kopie pozwoleń na przemieszczanie świń objętych fakturami, potwierdzone za zgodność z oryginałem przez wnioskodawcę, pozwolenia muszą być wydane przez powiatowego lekarza weterynarii z tytułu podjęcia środków związanych z wystąpieniem u dzików afrykańskiego pomoru świń.

O pomoc finansową w ramach nadzwyczajnych środków wspierania rynku wieprzowiny mogą ubiegać się producenci świń, prowadzący chów świń w gospodarstwach położonych na obszarze zakażonym, określonym w załączniku do

decyzji wykonawczej Komisji 2014/100/UE i załączniku do decyzji wykonawczej Komisji 2014/134/UE, oraz na obszarze określonym w części II pkt. 2 załącznika do decyzji wykonawczej Komisji 2014/178/EU lub obszarze ustanowionym w jakiejkolwiek innej decyzji wykonawczej Komisji, jaka zostanie przyjęta w tej sprawie.

Pomoc finansowa przysługuje w odniesieniu do następujących kategorii świń:

1)   lochy (kod CN 0103 92 11) - lochy o masie co najmniej 160 kg,

2)   świnie (kod CN 0103 92 19) - pozostałe świnie żywe o masie 50 kg i więcej. Pomoc naliczana będzie wg stawki pomocy wynoszącej 35,7 EUR/100 kg masy tuszy uzyskanej z dostarczonych do uboju zwierząt.

W odniesieniu do tuszy, której masa przekracza 100 kg, pomoc zostanie naliczona do 100 kg masy tej tuszy.

Kwota pomocy przyznana w odniesieniu do poszczególnych świń, zostanie przeliczona z EUR na PLN według kursu ustalonego zgodnie z art. 2 ust. 6 i art. 11 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1913/2006, tj. ostatniego kursu ustalonego przez EBC przed 1 maja 2014r.

Szczegółowe informacje dotyczące udzielania producentom świń pomocy finansowej z tytułu strat gospodarczych wynikających z wprowadzenia na terenie Polski środków ochronnych na obszarze objętym ograniczeniami znajdują się w „Warunkach udzielania pomocy finansowej w ramach nadzwyczajnych środków wspierania rynku wieprzowiny” dostępnych na stronie internetowej ARR pod adresem: www.arr.gov.pl w zakładce „Afrykański pomór świń (ASF)”.

Formularz wniosku można uzyskać poprzez:

1) wydruk ze strony internetowej ARR www.arr.gov.pl,

2) bezpośredni odbiór:

a) z Centrali ARR
ul. Nowy Świat 6/12
00-400 Warszawa tel. 22 661-71-09

b) Oddziałów Terenowych ARR:

 • ARR Oddział Terenowy w Białymstoku
  ul. Kombatantów 4
  15-102 Białystok
  tel. 85 664-31-50
 • ARR Oddział Terenowy w Lublinie
  ul. Unicka 4
  20-126 Lublin
  tel. 81 444-45-30
 • ARR Oddział Terenowy w Warszawie
  al. Waszyngtona 146
  04-076 Warszawa
  tel. 22 515-81-32

 

 

 

 

 

Wróć