Zawiadomienie

2014-02-25 09:09

Łosice, dnia  24.02.2014 r.

 

GKN. 6873.1.2014

 

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu  postępowania

  

         Zgodnie    z  art.  61  §  4   Kodeksu   postępowania  administracyjnego   zawiadamiam,  że  w   dniu  18 lutego 2014r.  zostało  wszczęte   na  wniosek Wójta Gminy Platerów  postępowanie  w  sprawie uznania za mienie gromadzkie działek nr 141,203,229,268,270,305,337 o łącznej pow.2,8374 ha położonych w Hruszewie gm. Platerów.

Z dokumentacji archiwalnej dotyczącej scalenia gruntów z roku 1962 wynika, że są to grunty wydzielone w tym scaleniu z przeznaczeniem na grzebowisko zwierząt, kopalnię żwiru, kopalnię piasku , wodopój i szkołę. Takie pochodzenie gruntów kwalifikuje je do uznania za grunty użyteczności publicznej to jest mienie gromadzkie w myśl art.8 ust. 1 ustawy z dn.29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz.U nr 28 poz.169 z późn.zm.).

       W związku  z  powyższym   informuję, że w terminie 14dni od ogło-szenia niniejszego zawiadomienia, w Starostwie Powiatowym w Łosicach (pok.23) można zapoznać się ze zgromadzonymi dokumentami, złożyć wyjaśnia i uwagi, które mogą mieć wpływ na decyzję o uznaniu tej nierucho-mości za mienie gromadzkie .-

 

Z up.Starosty

Walerian Chlebiński

Geodeta Powiatowy

 

Otrzymują:

1.Wójt Gminy Platerów

    (celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń na 14 dni)

2.Sołtys wsi Hruszew i P.H.Tolczyżewska – do wywieszenia na wiejskiej tablicy ogłoszeń

3. Strona internetowa Starostwa Łosickiego

4. Tablica ogłoszeń Starostwa

5. a/a

 

WC

Wróć