Decyzja

2014-02-07 10:06

 

Łosice dn.27.01.2014 r.

STAROSTA ŁOSICKI

 

GKN.6873.10.2013

 

D e c y z j a

Na podst.art.8 ust.1 ustawy z dn.29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz.U. nr 28 poz.169 ze zm) i art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (jt.Dz.U. z 2013 r. poz.267)  na wniosek Sołtysa wsi Dzięcioły

o r z e k a m

że nieruchomość gruntowa, oznaczona  w ewidencji gruntów i budynków wsi Dzięcioły gmina Łosice jako działki  nr 43  o pow.1,00 ha  i nr 118 o pow.0,22 ha stanowi mienie gromadzkie wsi Dzięcioły

U z a s a d n i e n i e

            Nieruchomość wymieniona w sentencji została utworzona w wyniku scalenia gruntów wsi Dzięcioły zakończonego w r.1932 i zatwierdzonego przez Okręgowy Urząd Ziemski w Lublinie dn.12 grudnia 1932 r. Były to „grunty użyteczności publicznej” przeznaczone do zaspokojenia zbiorowych potrzeb społeczności lokalnej – działka nr 43 była przeznaczona do pozyskiwania żwiru, a działka nr 118 – pod szkołę i dom ludowy. W ewidencji gruntów wsi Dzięcioły , założonej w 1963 r., działki te zostały wykazane w jednostce rejestrowej „Wspólnota wsi Dzięcioły” co jest zapisem błędnym, nie odpowiadającym definicji  wspólnoty gruntowej  zawartej w art.1 ustawy z dn.29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz.U. nr 28 poz.169 ze zm).

 Grunty użyteczności publicznej, wydzielone w wyniku scalenia, stają się” mieniem gromadzkim” w rozumieniu art.15 ust.3 ustawy z dn.23 marca 1933 r. o częściowej zmianie  ustroju samorządu terytorialnego (Dz.U nr 35 poz.294 ze zm) oraz późniejszych uregulowań (np. art.79 ust.2 ustawy z dn.25 stycznia 1958 r. o radach narodowych- Dz.U nr 5 poz.16)  operujących pojęciem „mienia gromadzkiego”.  Zasadność uznania gruntów użyteczności publicznej za mienie gromadzkie   została obszernie uzasadniona w Orzeczeniu Sądu Najwyższego z dn.4 stycznia 1962 r. w sprawie ICR 1139/61 (OSNC 1963/1/21), który w sentencji stwierdził „Grunty przeznaczone w toku postępowania scaleniowego na cele użyteczności publicznej nie stanowią wspólnoty gruntowej, lecz stały się mieniem gromadzkim w rozumieniu art.15 ust.3 ustawy z dn.23 marca 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorialnego (Dz.U nr 35 poz.294 z późn.zm)…”

Decyzja niniejsza podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Łosicach, wiejskiej tablicy ogłoszeń wsi Dzięcioły, tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Łosicach na 14 dni. Po tym terminie uważa się ją za doręczoną wszystkim zainteresowanym.

Od  decyzji niniejszej służy odwołanie, które składa się za moim pośrednictwem  do  Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach w terminie 14 dni liczonym od następnego dnia po zakończeniu terminu ogłoszenia.-

 

S T A R O S T A

mgr inż. Czesław Giziński

 

 

Otrzymują :

1.Burmistrz Miasta i Gminy Łosice

2.Sołtys wsi Dzięcioły (celem podania do publicznej wiadomości)

3.Tablice ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Łosicach

    i Urzędu Miasta i Gminy w Łosicach (na 14 dni)

4. 2 x  a/a

 

 

CW

 

Wróć