Ogłoszenie

2014-01-14 13:01

O G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

S  T  A  R  O  S  T  Y     Ł  O  S  I  C  K  I  E  G  O

   

Zgodnie  z  art. 24a  ust. 8 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne ( jedn.tekst Dz.U. z 2010r. nr 193 poz.1287 z późn. zm.)

 

i n f o r m u j ę,

 

że  projekty  operatów  opisowo-kartograficznych  dla  wszystkich obrębów  gminy  Sarnaki pow. łosicki  województwo  mazowieckie  po modernizacji ewidencji gruntów i budynków  wyłożone   do  wglądu   osób  zainteresowanych  w  dniach  28 października 2013 r. do 14 listopada 2013 r.     z  dniem  15 listopada 2013 r.

 

stały  się  obowiązującymi operatami  ewidencji  gruntów  i  budynków

 

Każdy ,  czyjego  interesu  prawnego dotyczą  dane  zawarte  w  ewidencji gruntów  i  budynków  ujawnione  w  operacie  opisowo-kartograficznym , może w  terminie  30  dni  od  dnia  ogłoszenia  niniejszej  informacji w  Dzienniku Urzędowym  Województwa  Mazowieckiego  zgłaszać  zarzuty do  tych  danych . O uwzględnieniu  lub  odrzuceniu  zarzutów  starosta  rozstrzyga  w drodze decyzji .  Zarzuty  zgłoszone  po  tym  terminie  traktowane  będą  jako wnioski  o  zmianę  danych  objętych ewidencją  gruntów  i  budynków . –

 

S T A R O S T A 

(-) mgr inż. Czesław Giziński

 

 

Powyższe ogłoszenie zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia 17 grudnia 2013 r. pod poz.13 492.

Wróć