Zawiadomienie

2013-12-12 12:52

Łosice, dnia 11.12.2013 r.

OSL.6341.26.2013

 

 

Z A W I A D O M I E N I E

o wszczęciu postępowania

 

            Zgodnie z  art. 61 § 4, i art. 49 KPA oraz art.127 ust. 6 i 7a  ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne ( tekst jednolity Dz. U. z 2012, poz. 145 ze zmianami)

 

z a w i a d a m i a m

 

że, na wniosek Łosickiego Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowo-Handlowego  „KOM-GAZ” Spółki z o.o., ul. Białostocka 37, 08-200 Łosice zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego (wniosek z dnia 18.11.2013 r. i jego uzupełnienie z dnia 06.12.2013 r. znak L.dz.1056/13)   

 

  • na odprowadzenie wód opadowych z terenu miasta Łosice do rzeki Tocznej

           

Zgodnie z art. 10 § 1 KPA Organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Wobec tego informuję, że zainteresowane strony, w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia, mogą :

  1. zapoznać się z aktami sprawy, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łosicach przy ul. Narutowicza 6; w Referacie Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa p. 38 w godz. 8-15;
  2. składać wnioski i zastrzeżenia w tej sprawie w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Łosicach przy ul. Narutowicza 6.

      Wobec tego, iż liczba stron postępowania przekracza 20 to zgodnie z art. 127 ust. 7a

ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne do stron  wymienionych w powyższym zawiadomieniu w poz. 5 zastosowano art. 49 KPA tj. zawiadomiono poprzez podanie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

Otrzymują:

 

1. KOM-GAZ Spółka z  o. o., ul. Białostocka 37, 08-200 Łosice, 

2. Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie, Oddział w Sokołowie  

    Podlaskim, Inspektorat w Łosicach,

3. Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Łosicach,

4. Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Siedlcach,

5. Burmistrz Miasta i Gminy Łosice  z prośbą o podanie do publicznej wiadomości zgodnie z

    art. 49 KPA  oraz przesłanie do Starosty Łosickiego  potwierdzenia,

6. A/a.

  Do wiadomości :

1. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie

    03-194 Warszawa,  ul. Zarzecze 13.

Wróć