Zawiadomienie

2013-12-03 14:45

Łosice, dnia 03.12.2013 r.

OSL.6341.27.2013

 

Z A W I A D O M I E N I E

o wszczęciu postępowania

 

            Zgodnie z  art. 61 § 4 i art. 49 KPA oraz art. 127 ust. 6 i art. 127 ust 7a  ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne ( tekst jednolity Dz. U. z 2012, poz. 145 ze zmianami)

 

z a w i a d a m i a m

 

że, dnia  28.11.2013 r.  na wniosek  Gminy Sarnaki znak SK. 7021.31.2013      

zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:

  • wprowadzanie ścieków oczyszczonych  z Oczyszczalni Ścieków w Serpelicach do rowu (ziemi), a następnie ciekiem Rosówka do rzeki Bug

 

Zgodnie z art. 10 § 1 KPA Organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

 Wobec tego informuję, że zainteresowane strony, w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia, mogą :

  1. zapoznać się z aktami sprawy, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łosicach przy ul. Narutowicza 6 w Referacie Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa p. 38 w godz. 8-15.
  2. składać wnioski i zastrzeżenia w tej sprawie w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Łosicach przy ul. Narutowicza 6.

Wobec tego, iż liczba stron postępowania przekracza 20 to zgodnie z art. 127 ust. 7a ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne do stron  wyszczególnionych w powyższym zawiadomieniu w poz. 5 zastosowano art. 49 KPA tj. zawiadomiono poprzez podanie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

 

Otrzymują:

 

1. Gmina Sarnaki ul. Berka Joselewicza 3, 08-220 Sarnaki  z prośbą o podanie do publicznej      

    wiadomości zgodnie z art. 49 KPA  oraz przesłanie do Starosty Łosickiego potwierdzenia.

2. Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie, Oddział w Sokołowie  

    Podlaskim, Inspektorat w Łosicach,

3. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie,

   03-194 Warszawa  ul. Zarzecze 13,

4. Okręg PZW Biała Podlaska, 21-500 Biała Podlaska, ul. Koncertowa 16,

5. Adresaci ( strony postępowania – osoby fizyczne wg wykazu w aktach sprawy –

    zawiadomienie zgodnie z art. 49 KPA),

6. A/a.

Wróć