Zawiadomienie

2013-11-14 13:50

Łosice, dnia 14.11.2013 r.

OSL.6222.1.2013

 

ZAWIADOMIENIE

 

Działając na podstawie art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 267), art. 218 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1232) oraz art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ) w związku z wnioskiem Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., ul. Mszczonowska 4, 02—337 Warszawa z dnia 29.10.2013 r. w sprawie wydania pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji w przemyśle energetycznym do spalania paliw o mocy nominalnej ponad 50 MWt –dla Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Rembelszczyźnie, Tłocznia Gazu Hołowczyce II zlokalizowanej na terenie wsi Klepaczew, gmina Sarnaki, powiat łosicki

i n f o r m u j ę,  że :

 

 • Zostało wszczęte postępowanie administracyjne w przedmiocie rozpatrzenia wniosku
  o wydanie pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji w przemyśle energetycznym do spalania paliw o mocy nominalnej ponad 50 MWt - Tłocznia Gazu Hołowczyce II zlokalizowanej na terenie wsi Klepaczew, gmina Sarnaki, powiat łosicki.
 • Wniosek został umieszczony w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.
 • Organem właściwym do wydania decyzji jest Starosta Łosicki.
 • Istnieje możliwość zapoznania się z ww. wnioskiem w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łosicach - Referat Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa, ul. Narutowicza 6,   08–200 Łosice (pokój 38-39) w godzinach urzędowania.
 • W przedmiotowej sprawie można składać uwagi i wnioski, w ramach przeprowadzanego postępowania z udziałem społeczeństwa, w formie ustnej do protokołu, pisemnej na adres: Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa ul. Narutowicza 6,
  08–200 Łosice lub za pomocą środków komunikacji elektronicznych na adres: osl(a)losice.pl.
 • Termin składania uwag i wniosków od 14.11.2013 r. do 12.12.2013 r.
 • Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Starosta Łosicki.
 • W/w sprawie nie będzie prowadzone postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.

 

  Z up. STAROSTY

mgr inż. Stanisław Kordaczuk

Kierownik Referatu Ochrony

Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

 

Otrzymują:

 1. Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.  ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa,
 2. Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., Oddział w Rembelszczyźnie,
 3. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie, Delegatura w Mińsku Mazowieckim  05-300 Mińśk  Mazowiecki, Plac Kilińskiego 10,
 4. Wójt Gminy Sarnaki,
 5. Marszałek Województwa Mazowieckiego w Warszawie Departament Środowiska ul. Kłopotowskiego 5, 03-718 Warszawa,
 6. Minister Środowiska, 00-922 Warszawa, ul. Wawelska 52/54,
 7. A/a.

Pliki do pobrania:

Wróć