D e c y z j a

2013-10-31 12:34

Na podst.art.8 ust.1 ustawy z dn.29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz.U. nr 28 poz.169 z późn.zm) i art. 104 Kodeksu postępowania administra-cyjnego (jt.Dz.U. z 2013 r. poz.267)  na wniosek Wójta Gminy Stara Kornica

o r z e k a m

że nieruchomość gruntowa, oznaczona  w  ewidencji gruntów i budynków wsi Stare Szpaki gmina Stara Kornica jako działki  nr 326  o pow.0,17 ha i nr 495 o pw.0,05 ha  stanowi mienie gromadzkie  wsi  Stare Szpaki

U z a s a d n i e n i e

            Wójt Gminy Stara Kornica złożył wniosek o uregulowanie stanu prawnego działek nr 326 i 425 położonych w Starych Szpakach.       W ewidencji gruntów tej wsi, założonej w 1963 r., działki wyżej wymienione zostały wykazane w jednostce rejestrowej „Wspólnota wsi Stare Szpaki”. Postępowanie zmierzające do ustalenia ich pochodzenia doprowadziło do ustalenie, że działka nr 325 stanowi część dawnego „wygonu”, a działka nr 495 – część „ogrodu kowalskiego”. Jednocześnie ustalono, że są to resztówki z większych działek zbytych przez gromadę wiejską Szpaki Stare w okresie międzywojennym. Uwzględniając fakt, że pochodzenie gruntów nie spełnia kryteriów definicji wspólnoty gruntowej zawartej w art.1 ustawy z dn.29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz.U. nr 28 poz.169 ze zm.) należy uznać, że grunty te stanowiły mienie gromadzkie w rozumieniu art.15 ust.3 ustawy z dn.23 marca 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorialnego (Dz.U nr 35 poz.294 z późn.zm).

Decyzja niniejsza podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Łosicach, wiejskiej tablicy ogłoszeń wsi Stare Szpaki, tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Łosicach na 14 dni. Po tym terminie uważa się ją za doręczoną wszystkim zainteresowanym.

Od  decyzji niniejszej służy odwołanie, które składa się za moim pośrednictwem  do  Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach w terminie 14 dni liczonym od następnego dnia po zakończeniu terminu ogłoszenia.-

Wróć