D e c y z j a

2013-10-31 12:33

            Na podst.art.8 ust.1 ustawy z dn.29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz.U. nr 28 poz.169 z późn.zm) i art. 104 Kodeksu postępowania administra-cyjnego (jt.Dz.U. z 2013 r. poz.267)  na wniosek Wójta Gminy Olszanka

o r z e k a m

że nieruchomość gruntowa, oznaczona  w  ewidencji gruntów i budynków wsi Dawidy gmina Olszanka numerami działek 1,66,205 i 220  o łącznej pow.0,82 ha  stanowi mienie gromadzkie wsi Dawidy.

U z a s a d n i e n i e

            Nieruchomość gruntowa , wymieniona w sentencji, została utworzona w wyniku scalenia gruntów wsi Dawidy rozpoczętego w r.1938 i zakończonego tuż przed wybuchem wojny.  Były to „grunty użyteczności publicznej” przeznaczone do zaspokojenia zbiorowych potrzeb społeczności lokalnej. W okresie powojennym były użytkowane zgodnie z zaprojektowanym przeznaczeniem : działka nr 1 – grzebowisko padłych zwierząt, działa nr 66- kopalnia żwiru, działka nr 205 – kopalnia pisku, działka nr 220 – świetlica wiejska.

            W ewidencji gruntów wsi Zakrze , założonej w 1963 r., cała nieruchomość została wykazana w jednostce rejestrowej „Wspólnota wsi Dawidy” co jest zapisem błędnym, nie odpowiadającym definicji  wspólnoty gruntowej  zawartej w art.1 ustawy z dn.29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz.U. nr 28 poz.169 ze zm).

 Grunty użyteczności publicznej, wydzielone w wyniku scalenia, stają się” mieniem gromadzkim” w rozumieniu art.15 ust.3 ustawy z dn.23 marca 1933 r. o częściowej zmianie  ustroju samorządu terytorialnego (Dz.U nr 35 poz.294 ze zm) oraz późniejszych uregulowań (np. art.79 ust.2 ustawy z dn.25 stycznia 1958 r. o radach narodowych- Dz.U nr 5 poz.16)  operujących pojęciem „mienia gromadzkiego”.  Zasadność uznania gruntów użyteczności publicznej za mienie gromadzkie   została obszernie uzasadniona w Orzeczeniu Sądu Najwyższego z dn.4 stycznia 1962 r. w sprawie ICR 1139/61 (OSNC 1963/1/21), który w sentencji stwierdził „Grunty przeznaczone w toku postępowania scaleniowego na cele użyteczności publicznej nie stanowią wspólnoty gruntowej, lecz stały się mieniem gromadzkim w rozumieniu art.15 ust.3 ustawy z dn.23 marca 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorialnego (Dz.U nr 35 poz.294 z późn.zm)…”

Wróć