Debata Społeczna dotycząca bezpieczeństwa Powiatu Łosickiego

2013-10-24 14:15

Debaty organizowane są we wszystkich powiatach na Mazowszu. Mają na celu zdiagnozowanie potrzeb i oczekiwań społeczeństwa w zakresie poprawy bezpieczeństwa. Pozwolą także na wymianę informacji między Policją a mieszkańcami o istniejących zagrożeniach, dzięki czemu będą mogły zostać wypracowane wspólnie metody ich eliminowania. Spotkania organizowane są w ramach rządowego programu „Razem bezpieczniej” polegającego na koordynacji działań Policji, administracji rządowej i samorządowej oraz organizacji pozarządowych w celu poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego.

W ramach konsultacji społecznych na Mazowszu z mieszkańcami powiatu Łosickiego spotkali się Jacek Kozłowski - Wojewoda Mazowiecki,  insp. Cezary Popławski - Mazowiecki Komendant Wojewódzki Policji, insp. Dariusz Borkowski - Komendant Powiatowy Policji w Łosicach, Czesław Giziński - Starosta Łosicki, Janusz Kobyliński – Burmistrz Miasta i Gminy Łosice oraz wójtowie, radni, przedstawiciele szkół, organizacji, instytucji, uczniowie szkół ponadgimnazjalnych oraz mieszkańcy powiatu.

Podczas debaty Komendant Powiatowy Policji w Łosicach insp. Dariusz Borkowski przedstawił i omówił  sposób realizacji wniosków złożonych na poprzedniej debacie społecznej mającej miejsce 17 grudnia 2012r. oraz  zapoznał mieszkańców ze stanem bezpieczeństwa w naszym powiecie.  

Debata zorganizowana była w celu zdiagnozowania potrzeb i oczekiwań społeczeństwa w zakresie bezpieczeństwa.  Uczestnicy spotkania zgłaszali swoje uwagi i prośby do funkcjonariuszy Policji i przedstawicieli innych organów biorących udział w debacie. Najwięcej uwag zgłaszano do infrastruktury i poziomu bezpieczeństwa trasy  K-19 oraz problemu przemocy domowej.

Uwagi zgłaszane przez przedstawicieli samorządu, jednostek samorządowych i mieszkańców powiatu to m.in. poszerzenie drogi K-19, budowa obwodnicy, brak chodnika w miejscowości Franopol, niewłaściwie wykonana modernizacja K-19, wykonanie wjazdów dla wozów strażackich OSP Sarnaki i OSP Chlebczyn przy drodze K-19, ustawienie fotoradaru w miejscowości Mostów, budowa chodnika przy ul. Białostockiej i Siedleckiej w Łosicach, zmiana organizacji ruchu na skrzyżowaniu drogi K-19 z drogą wojewódzką nr 811 w Sarnakach i problemy z tego wynikające, problem narkotyków w łosickich szkołach, zabezpieczenie przejazdu kibiców przez Policję oraz problemy wynikające z przemocy w rodzinie.

Dzięki informacjom uzyskanym podczas debaty społecznej Policja i inne służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo w Łosicach będą mogły wypracować wspólnie metody zapobiegania i eliminowania zagrożeń.

 

Wróć