INFORMACJA STAROSTY ŁOSICKIEGO

2013-10-09 11:53

Starosta  Łosicki  informuje, zgodnie z art.24a ustawy z dn.17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (jt.  Dz.U. z 2010 r. nr 193 poz.1287),

że w dniach od 22 do 25 października 2013 r. w Urzędzie Gminy Sarnaki  i od 28 października do 14 listopada 2013 r. w godzinach 8-15 w lokalu Starostwa Powiatowego w Łosicach przy ul.Narutowicza 6  pok.18

z o s t a n i e     w y ł o ż o n y

do wglądu osób zainteresowanych projekt operatu opisowo-kartogra-ficznego ewidencji gruntów i budynków gminy Sarnaki

 

         Dokumentacja tego projektu składa się z:

-rejestru gruntów                    -kartotek budynków

-mapy ewidencyjnej                -rejestru lokali

-rejestru budynków                - kartotek lokali

                           

         Wszyscy zainteresowani mają prawo zapoznać się w podanym wyżej terminie z dokumentacją, uzyskać niezbędne wyjaśnienia i zgłosić do protokołu swoje uwagi i wnioski. Skorzystanie z tego prawa leży w interesie osób zainteresowanych, aby na tym etapie postępowania związanego z założeniem ewidencji budynków ujawnić ewentualne błędy i nieprawidłowości.

         Niestawienie się w terminie i miejscu określonym w niniejszym zawiado-mieniu nie stanowi przeszkody do prowadzenia dalszych etapów postępowania, zatwierdzenia operatu opisowo-kartograficznego i ujawnienie w operacie ewidencji gruntów i budynków nowych danych.- 

Wróć