Obwieszczenie

2013-09-12 15:05

Łosice, dnia 12.09.2013 r.

 

ZP.0021.70.2013

 

OBWIESZCZENIE

           

 

Zarząd Powiatu Łosickiego, działając na podstawie art. 39 ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U.   Nr 199, poz. 1227 ze zmianami) zawiadamia, że  w dniach 12.09 - 10.10.2013 r. istnieje możliwość zapoznania się z  Projektem Programu Ochrony Środowiska dla powiatu łosickiego na lata 2013 -2016 z perspektywą do 2020 roku jak również z prognozą oddziaływania na środowisko tego opracowania.

Zapoznanie się z w/w opracowaniami, składanie uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej ( osl@losice.pl) i ustnej w/w terminie w  Referacie Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w  Łosicach, ul. Narutowicza 6 w godzinach od 8oo do 15oo.

 

Całość opracowań dostępna na stronie BIP powiatu łosickiego.

 

Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przed przyjęciem tych opracowań przez Radę Powiatu  Łosickiego.

 

 

 

Starosta  Łosicki

 

mgr inż. Czesław Giziński

 

Wróć