OGŁOSZENIE

2013-08-23 20:19

Łosice , dnia 21.08.2013 r.

GKN. 6832.1.2013

 

D e c y z j a

 

         Na podstawie art.105 § 1  Kodeksu postępowania administracyjnego (jt.Dz.U z 2013 r. poz.2617)  z  urzędu

 

u m a r z a m

 

postępowanie scaleniowe części obrębu Hołowczyce gmina Sarnaki wszczęte postanowieniem Starosty Łosickiego z dnia 17 maja 2013 roku nr GKN.6832.1.2013 .

 

U z a s a d n i e n i e

 

      Postępowanie scaleniowe dotyczące części obrębu Hołowczyce o pow. 304,98 ha zostało wszczęte na wniosek grupy właścicieli gruntów położonych na obszarze scalenia poparty następnie przez 101 osób zainteresowanych dysponujących 59% powierzchni gruntów przewidzianych do scalenia . Była to ilość wystarczająca do podjęcia postępowania .

             Z uwagi na koszt przedsięwzięcia , wykonywanego w całości ze środków Skarbu Państwa , wystąpiłem do Wojewody Mazowieckiego o zapewnienie zwiększonych środków w najbliższych dwóch latach . W odpowiedzi z dnia 24 lipca 2013 roku nr WG-II.3122.24.2013 Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego poinformował, że w związku z trudną sytuacją budżetu państwa - w wyniku cięć oszczędnościowych limity dotacji zostały zmniejszone i nie ma możliwości zapewnienia finansowania w potrzebnej dla nas wysokości . W tej sytuacji kontynuowanie scalenia jest niecelowe ze względu na niemożność dotrzymania zakreślonych terminów dotyczących jego zakończenia . Dysproporcje limitu środków przekazywanych corocznie do dyspozycji Starosty na ten cel w stosunku do potrzeb wynikających z kontynuowania prac scaleniowych są tak znaczne , że cały proces scalenia trwałby lat 10 . W tym czasie właściciele nie mogliby korzystać z lasu , utrudniony byłby też obrót nieruchomościami .

     Biorąc pod uwagę fakt , że z chwilą wszczęcia postępowania scaleniowego jego uczestnicy mają ograniczone możliwości korzystania ze swoich nieruchomości uznałem za właściwe przerwać to postępowanie na obecnym etapie , kiedy jeszcze nie zostały poniesione żadne nakłady finansowe .

      Z tych względów orzeczono jak w sentencji .

      Od decyzji niniejszej służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach w terminie 14 dni od jej ogłoszenia .Odwołanie składa się za moim pośrednictwem.

 

STAROSTA

mgr inż. Czesław Giziński

 

 

Otrzymują :

  1. Sołtysi wsi Hołowczyce Stare i Nowe
  2. Wójt Gminy Sarnaki
  3. Mazowieckie Biuro Geodezyjne i Urządz.

Rolnych 07-410 Ostrołęka ul.Piłsudskiego 38

  1. Sąd Rejonowy w Siedlcach

Zamiejscowy Wydział KW  w Łosicach

  1. Strony internetowe Starostwa i UG.Sarnaki
  2. a/ a

Wróć