OGŁOSZENIE

2013-08-02 08:56

O G Ł O S Z E N I E

 

Zgodnie z art.49 - KPA jednolity tekst - /Dz. U. z 2000r. Nr 98 Poz.1071, ze zmianami/ Starostwo Powiatowe w Łosicach, Referat Architektury i Budownictwa

 

z a w i a d a m i a

p r z e z   o b w i e s z c z e n i e

 

że w dniu 19.07.2013r. została wydana przez Starostę Powiatu Łosickiego decyzja Nr163.2013, udzielająca pozwolenia na budowę chodnika, parkingu w ciągu drogi powiatowej Nr 2034 Łuzki – Dziadkowskie oraz sieci kanalizacji deszczowej w msc. Huszlew, gm. Huszlew zlokalizowanych na działce oznaczonej nr ewid. 817.

 

Akta w/w sprawy są udostępnione do wglądu w Starostwie Powiatowym w Łosicach, ul. Narutowicza 6 , pokój 32  w godz. od 8.00-15.00, Tel. (083)357-19-32.

 

W związku z powyższym informuję, że w ciągu 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia zainteresowane strony (właściciele działek przyległych do wyżej opisanej drogi) mogą zapoznać się z przedmiotową decyzją.

 

Starosta Łosicki

mgr inż. Czesław  Giziński

 

Wróć