O G Ł O S Z E N I E

2013-07-17 12:47

Zgodnie z art.49 i art.61 § 1 i § 4- KPA - /jednolity tekst  Dz. U. z 2013r.  poz.267/  Starosta Powiatu Łosickiego, Referat Architektury i Budownictwa 

z a w i a d a m i a

p r z e z    o b w i e s z c z e n i e 

że w dniu 10.06.2013r. zostało wszczęte na wniosek Gminy Huszlew , 08-206 Huszlew postępowanie administracyjne  w sprawie wydania pozwolenia na budowę chodnika i parkingu w ciągu drogi powiatowej Nr 2034 Łuzki –Dziadkowskie w km. 6+249 do km 6+798 oraz budowę sieci kanalizacji deszczowej w msc. Huszlew, gm. Huszlew na działce o nr ewid. 817.

               W związku z powyższym informuję, że w ciągu 14 dni od dnia obwieszczenia niniejszego zawiadomienia można składać wnioski i wyjaśnienia oraz zapoznać się z dokumentacją przedmiotowej inwestycji w Starostwie Powiatowym w Łosicach, ul. Narutowicza 6 , pokój 32  w godz. od 8.00-15.00, Tel. (083)357-19-32.

Wróć