ZWOLNIENIA OD OPŁAT ABONAMENTOWYCH

2013-06-20 14:48

UWAGA KONSUMENCI !

POWIATOWY RZECZNIK KONSUMENTÓW INFORMUJE:

ZWOLNIENIA OD OPŁAT ABONAMENTOWYCH


Osobami uprawnionymi do zwolnionia od opłat abonamentowych są m.in.:
 

  • osoby, które ukończyły 75 lat,
  • osoby zaliczone do I grupy inwalidzkiej,
  •  osoby posiadające orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy lub o znacznym stopniu niepełnosprawności,
  •  osoby posiadające orzeczenie o trwałej lub okresowej całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym,
  •  osoby, które otrzymują świadczenie pielęgnacyjne z właściwego organu reali-zującego zadania w zakresie świadczeń rodzinnych jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej lub rentę socjalną z ZUS-u lub innego organu emerytalno-rentowego,
  •  osoby niesłyszące, u których stwierdzono cał-kowitą głuchotę lub obu-stronne upośledzenie słuchu (mierzone na częstotliwości 2000 Hz o natężeniu od 80 dB),
  • niewidome, których ostrość wzroku nie przekracza 15 proc.,
  •  inwalidzi wojenni i wojskowi,
  • kombatanci będący inwalidami wojennymi lub wojskowymi, 
    członkowie rodzin pozostali po kombatantach będących inwalidami wojennymi lub wojskowymi,
  • osoby, które ukończyły 60 lat i mają prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia,
  •  osoby bezrobotne. 
    .  

Osoby uprawnione do zwolnienia od opłat abonamentowych, by uzyskać to zwolnienie zobowiązane są do przedstawienia w urzędzie pocztowym dokumentów potwierdzających uprawnienie do zwolnienia oraz oświadczenie dostępne na stronach KRRiT lub w najbliższym urzędzie pocztowym.

 

Wróć