OGŁOSZENIE

2013-06-18 10:44

O B W I E S Z C Z E N I E

 

    Zgodnie z art. 49 i art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013  r., poz. 267) w związku z art. 127 ust. 7a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zmianami)

 

z a w i a d a m i a m

 

że, w dniu 06.06.2013 r. na wniosek Urzędu Gminy w Starej Kornicy wszczęto postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych – studni chłonnych do wprowadzania ścieków (wód deszczowych ) do ziemi  w ramach zadania „Przebudowa dróg gminnych Nr 008 na działce geodezyjnej Nr 447 oraz na działkach geodezyjnych Nr 422 i 469 w miejscowości „Stara Kornica” w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”.

 

    Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie stron  na podstawie niniejszego obwieszczenia uważa się za dokonanego po upływie 14 dni od dnia jego publicznego ogłoszenia.

W terminie 14 dni od daty jego ogłoszenia, zainteresowane osoby mogą zapoznać się z wnioskiem w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łosicach, Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, ul Narutowicza 6, pokój Nr 38 lub 39 Tel. /83/ 357 19 38. 

 

Wróć